مقایسه شادکامی و منبع کنترل در نوجوانان مصروع و غیر مصروع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

3 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد، تبریز، ایران.

4 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مطالعات نشان می‌دهد که بیماران مبتلا به صرع، نیم رخ روانی خاصی داشته و بافت روان شناختی و هیجانی خاصی را تجربه می‌کنند. با توجه به این امر پژوهش حاضر در بیمارستان نورولوژی شهر تبریز در نیمه دوم سال 93 با هدف مقایسه منبع کنترل و میزان شادکامی در نوجوانان صرعی و غیرصرعی می‌باشد.
روش بررسی: روش این پژوهش از نوع علی-مقایسه ای  پس رویدادی بود.  جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کودکان و نوجوانان مصروع مراجعه کننده به بیمارستان نورولوژی شهر تبریز در نیمه دوم سال 93 تشکیل دادند. تعداد 20 نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند از این جامعه انتخاب و تعداد 20 نفر دیگر از جامعه افراد عادی به عنوان گروه مقایسه انتخاب شدند. و به پرسشنامه‌های شادکامی آکسفورد و منبع کنترل راتر پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: به طور کلی بین افراد صرعی در مقیاس شادکامی (025/0=P) و مقیاس منبع کنترل (004/0=P)  در مقایسه با افراد غیر صرعی تفاوت معناداری وجود داشت اما افراد صرعی در زیر مقیاس های  منبع کنترل درونی(49/0=P) ، منبع کنترل بیرونی(32/0=P)  نسبت به افراد عادی تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر به طور کلی بین میزان شادکامی و منبع کنترل در افراد مصروع و غیر مصروع تفاوت معناداری مشاهده شده لذا با توجه به پژوهش حاضر آموزش برنامه های شادی و منبع کنترل به افراد مصروع شایان توجه می باشد.

کلیدواژه‌ها