پیش بینی اختلال افسردگی دانشجویان بر اساس فرآیند و محتوی خانواده و مهارت حل مساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی ، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدقزوین، قزوین، ایران. (مولف مسئول)

چکیده

زمینه و هدف: سلامت روانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در ارتقا و تکامل انسانها محسوب می شود. هدف این پژوهش پیش بینی مشکلات افسردگی دانشجویان بر اساس فرآیند و محتوی خانواده و مهارت حل مساله در دانشجویان می باشد.
روش بررسی: نمونه مورد بررسی شامل 260 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قزوین بود. آزمودنی ها به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) ، مقیاس خودگزارش دهی فرایند خانواده و مقیاس خود گزارش دهی م حتوی خانواده  و  پرسشنامه مهارت حل مسأله هپنر (1988) از سوی آنان تکمیل شد.
یافته ها: تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون،آزمون مقایسه میانگین ها و تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که بین فرآیند و محتوی خانواده و مهارت حل مسأله با افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان رابطه وجود دارد. بین فرآیند و محتوی خانواده، مهارت حل مسأله و مشکلات عاطفی دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود ندارد . افزون بر این نتایج پژوهش نشان داد که فرآیند و محتوی خانواده و مهارت حل مسأله،  افسردگی دانشجویان را پیش بینی می کنند.
نتیجه گیری: با توجه به قابلیت پیش بینی افسردگی بر مبنای فرایند و محتوی خانواده، می توان با تقویت مهارتهای مربوط به فرایند و نیز پتانسیل های خانواده، از بروز مشکلات عاطفی جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها