مقایسه ناگویی خلقی، کیفیت زندگی شغلی و سبکهای مقابله ای در معلمان دانش آموزان استثنائی و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

2 استادیار روانشناسی دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران

3 استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: معلمان دانش آموزان استثنایی قشر مهمی از معلمان هستند که مسائل روانی و شغلی در آنها شایع و قابل توجه است. با توجه به شرایط استرس زای این معلمان در این پژوهش به مقایسه ناگویی خلقی، کیفیت زندگی کاری و سبکهای مقابله ای در معلمان دانش آموزان استثنائی و عادی پرداخته شد.
روش بررسی: این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای  می باشد.نمونه این پژوهش رامعلمان زن مقاطع ابتدائی مدارس استثنائی و عادی ناحیه 3 شهر کرج، 60 معلم (30 معلم عادی و 30 معلم استثنائی) تشکیل می دهند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های ناگویی خلقی تورنتو، کیفیت زندگی کاری والتون و سبکهای مقابله با استرس اندلر و پارکر را تکمیل کردند. داده ها با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که معلمان مدارس استثنائی در ناگویی خلقی و سبکهای مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی بالاتر و در سبکهای مقابله مساله مدار، کیفیت زندگی شغلی پایینتر از معلمان عادی قرار دارد(05/0p<).
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش همسو با برخی پژوهش ها نشان دهنده کیفیت زندگی شغلی پایین و بالابودن ناگویی خلقی و مشکل در انتخاب راهبردهای مقابله در معلمان دانش آموزان استثنائی بوده و لذا توجه ویژه به این قشر آسیب پذیر لازم و ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها