نقش ویژگی شخصیتی، سیستم‌های مغزی/ رفتاری و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی تمایل جنسی متاهلین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استاد گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 ساناز به بوئی، دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (مولف مسئول)* .Email: sanaz_behbooee@yahoo.com

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی، سیستم‌های مغزی/ رفتاری و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی تمایل جنسی در بین زنان و مردان متاهل (یکی از زوجین) بود.
 روش بررسی: این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که جامعه آماری آن را کارکنان متاهل در دادگستری و بهزیستی استان اردبیل تشکیل دادند،که از میان160کارکنان، 140 نفر به روش سرشماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه‌‌های ویژگی شخصیتی آیزنک (آیزنک، 1985)، پرسشنامه سیستم‌های مغزی و رفتاری (کارور و وایت، 1994)، سبک دلبستگی بارتولومیو و هورویتز (1991) و تمایل جنسی هالبرت (۱۹۹۲) و برای تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS16 از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شد.
 یافته‌ها: نتایج نشان داد که که ویژگی شخصیتی برونگرایی با تمایل جنسی رابطه مثبت و معنی‌دار، و ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی با تمایل جنسی رابطه منفی معنادار دارد. همچنین از خرده مقیاس‌های‌ سیستم فعال سازی/رفتاری، سائق و جستجوی سرگرمی با تمایل جنسی رابطه مثبت معنادار و در نهایت سبک دلبستگی ایمن با تمایل جنسی رابطه مثبت معنی‌دار و سبک دلبستگی اجتنابی با تمایل جنسی رابطه منفی معنی‌دار داشت.
 بحث و نتیجه گیری: سلامتی عملکرد جنسی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های شخص می‌باشد که لذت متقابل و دوجانبه میان زوجین را در پی دارد. ویژگی شخصیتی، سیستم مغزی/رفتاری، و سبک دلبستگی نقش مهمی در تمایل جنسی دارد.

کلیدواژه‌ها