تاثیر فراشناخت درمانی گروهی بر کاهش علائم اضطراب فراگیر و افزایش کیفیت زندگی پرستاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسنده

دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. *(نویسنده مسئول) jamal_ashoori@yahoo.com

چکیده

زمینه و هدف: فراشناخت درمانی یک روش درمانی مهم در کاهش اضطراب و افزایش کیفیت زندگی می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر فراشناخت درمانی گروهی بر کاهش علائم اضطراب فراگیر و افزایش کیفیت زندگی پرستاران انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش همه پرستاران بیمارستان‌های شهر ورامین در سال 1394 بودند. در مجموع 30 پرستار با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 70 دقیقهای با روش فراشناخت درمانی گروهی آموزش دید. همه گروهها پرسشنامههای اضطراب کتل و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را تکمیل کردند. دادهها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-19 تحلیل شدند.
یافتهها: یافتهها نشان داد که میان گروه های فراشناخت درمانی گروهی و کنترل در اضطراب فراگیر و کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر فراشناخت درمانی گروهی به طور معناداری باعث کاهش علائم اضطراب فراگیر و افزایش کیفیت زندگی پرستاران شد (001/0≥p).
بحث و نتیجهگیری: نتایج نشان داد فراشناخت درمانی گروهی می‌تواند در کاهش علائم اضطراب فراگیر و افزایش کیفیت زندگی پرستاران موثر باشد. بنابراین مشاوران و درمانگران می‌توانند از روش مذکور در کاهش علائم اضطراب فراگیر و افزایش کیفیت زندگی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها