اثر بخشی آموزش گروهی شناختی - رفتاری با رویکرد مثبت درمانی بر میزان افسردگی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکدۀ روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

2 گروه روانشناسی، دانشکدۀ روانشناسی، دانشگاه رودهن، رودهن، ایران. *(نویسنده مسؤول) nazaninfarokhi@yahoo.com Email:

3 گروه روانشناسی، دانشکدۀ روانشناسی، دانشگاه رودهن، رودهن، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: تأثیر آموزش شناختی- رفتاری با رویکرد مثبت درمانی بر میزان افسردگی دانشجویان.
روش بررسی: این پژوهش، نیمه تجربی است و  از نوع پیش آزمون - پس آزمون می باشد. 20 دانشجوی دختر ساکن خوابگاه دانشگاه مازندران در سال 94-93، به صورت تصادفی ساده، انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش در طی 10 جلسه ، به شیوۀ شناختی رفتاری با رویکرد مثبت درمانی آموزش دیدند. آزمودنی ها پرسشنامۀ قرار افسردگی بِک و مقیاس نگرش های ناکارآمد را قبل و پس از آموزش تکمیل کردند.
یافته ها: روش آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین نمرات افسردگی و نگرش های ناکارآمد دانشجویان در دو گروه آزمایش و کنترل در مقایسه با قبل و بعد از مداخله، تفاوت معنی داری داشته است(05/0>p).
نتیجه گیری: آموزش شناختی رفتاری با رویکرد مثبت درمانی در کاهش میزان افسردگی و نگرش های ناکارآمد دانشجویان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها