بررسی نشانه‎های رفتاری و فیزیولوژیکی درد در نوزادان تازه متولد شده شهر بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحــد بندرعباس، بندرعباس، ایران. *(نویسنده مسوؤل)azizi.sh23@yahoo.com Email:

2 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

3 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحــد اصفهان (خوراسگــان)، اصفهان، ایران.

4 گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحــد اصفهان (خوراسگــان)، اصفهان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: پس از تولد، نوزادان به علل مختلفی، چون اقدام های دردناک روتین، مجبور به تحمل درد میباشند. درد یک تجربه مُخرّب و آسیبزاست که عوارض فوری، کوتاهمدت و بلندمدتی بر سلامت جسم و روان نوزاد دارد. پایش منظم درد در نوزادان که از بدو تولد با اقدام های تهاجمی دردناک روبهرو هستند، ضروری بهنظر میرسد. پژوهش حاضر، با هدف تعیین نشانههای رفتاری و فیزیولوژیکی درد در نوزادان تازه متولد شدۀ شهر بندرعباس انجام گرفت.
روشبررسی‏: در این پژوهش توصیفی، نشانههای رفتاری و فیزیولوژیکی درد در 75 نوزاد متولد شده در بیمارستانهای بندرعباس که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند به دنبال تزریق آمپول ویتامینK  و واکسن‎های تزریقی بدو تولد در سال 1391 بررسی شد. جهت گردآوری دادهها از ابزار بررسی درد نوزاد- شیرخوار (NIPS)، چک لیست مشاهدۀ رفتار و پالساکسیمتری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS نسخه 20 و آمار توصیفی و T-test انجام یافت. سطح معنی داری در این مطالعه کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
یافتهها: از 75 نوزاد تحت مطالعه،44 نفر (7/58 درصد) پسر و 31 نفر (3/41 درصد) دختر با میانگین وزن93/447±47/3020 گرم و میانگین نمره درد 85/1±84/5 بودند. از میان نشانههای رفتاری، تغییر در الگوی تنفّس با 7/86% بالاترین و پس از آن گریه با 3/81% قرار داشت و از بین نشانههای فیزیولوژیک، برافروختگی چهره با 3/85% بالاترین میزان ظهور را داشت. همچنین میانگین ضربان قلب و تعداد تنفّس در طول اقدام تهاجمی به طور معنیداری بیشتر از قبل از آن بود (05/0p<).
نتیجهگیری: علیرغم اینکه نوزادان درد خود را در پاسخ به اقدام های تهاجمی، بیشتر از طریق نشانههای رفتاری بروز میدهند؛ ولی ظهور کمتر نشانههای فیزیولوژیکی دلیلی بر دردناک نبودن اقدام نیست، بنابراین پرستاران با حداقل نیاز به تجهیزات، با استفاده توأم از نشانههای رفتاری و فیزیولوژیک در شناسایی و کنترل درد ناشی از اقدام های دردناک غیرقابل اجتناب در نوزادان، نقش مهمی را میتوانند ایفا کنند. 

کلیدواژه‌ها