پیش‌بینی سبک‌ تصمیم‌گیری براساس خود تمایزیافتگی و تنظیم هیجان در نوجوانان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسیٰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران. (نویسنده مسؤول)

2 گروه روانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، مرکزی، ایران

چکیده

زمینه و هدف:چگونگی تصمیم‌گیری‌ افراد می‌تواند با میزان استقلال عاطفی و چگونگی تنظیم هیجان آنها در ارتباط باشد، از این رو پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینیسبک‌ تصمیم‌گیری براساس خود تمایزیافتگی و تنظیم هیجان در نوجوانان دختر انجام شد.
روش بررسی: روش تحقیق این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری این تحقیق، شاملِ کلیۀ دانش‌آموزان دختر دورۀ اول دبیرستان شهر اراک در سال تحصیلی95-94 که تعداد کل آنها 4636 نفر بود و از میان آنها تعداد 354  نفر با استفاده از روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامۀ خود تمایزیافتگی (DSI)، پرسشنامۀ سبک تصمیم‌گیری (DMSQ) و پرسشنامۀ تنظیم شناختی هیجان (CERQ) گردآوری شد. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیونی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن بود که بین اغلب مؤلفه‌های متغیر خود تمایزیافتگی با مؤلفه‌های متغیر سبک‌های تصمیم‌گیری رابطۀ معنی‌دار (05/0>p) وجود دارد. همچنین بین اغلب مؤلفه‌های متغیر تنظیم هیجان با مؤلفه‌های متغیر سبک‌های تصمیم‌گیری رابطۀ معنادار (05/0>p) وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی در سطح (05/0>p) نشان داد که 44 درصد تغییرات حاصله در متغیر سبک تصمیم‌گیری با استفاده از دو متغیر خود تمایز‌یافتگی و تنظیم هیجان تبیین گردید و در این میان، مؤلفه‌های فاجعه‌آمیز کردن و جایگاه من  بالاترین اهمیت را در پیش‌بینی متغیر سبک تصمیم‌گیری داشتند.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های تحقیق حاضر می‌توان نتیجه گرفت که استفاده افراد از راهبردهای مختلف تنظیم هیجان و همچنین میزان استقلال عاطفی و خود تمایزیافتگی آنها می‌تواند پیش‌بینی‌کنندۀ سبک تصمیم‌گیری آنها باشد.

کلیدواژه‌ها