بررسی اثربخشی آموزش شادکامی فوردایس بر انگیزش شغلی و فشار خون کارکنان ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان- سال 1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ، دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ، گرگان ، ایران *(نویسنده مسؤول) azadehseyfhoseini@yahoo.com Email:

2 دکتری روانشناسی سلامت، استادیار، دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ، گرگان ، ایران

3 دکتری آموزش پرستاری ، دانشیار ، مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان ، ایران

4 کارشناسی ارشد پرستاری ویژه، بیمارستان کودکان امام حسین (ع) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: شادکامی و نشاط یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر هست که تاثیر عمده ای در شکل گیری شخصیت و سلامت  جسم و روان دارد.ازجمله عوامل موثر بر انگیزش شغلی می توان به شور و نشاط در محیط کار، اشاره کرد. هدف از انجام تحقیق، تعیین تاثیرآموزش شادکامی فوردایس بر انگیزش شغلی و فشار خون کارکنان ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان بود.
روش بررسی : این مطالعه نیمه تجربی در سال1394بر روی 50 نفر از کارکنان ادارۀ میراث فرهنگی با روش پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد.. پس از تعیین فشارخون، برنامۀ آموزش شادکامی فوردایس فقط بر روی گروه آزمایش اجرا شد. در پس آزمون هر دو گروه با پرسشنامۀ انگیزش شغلی و میزان فشار خون مورد سنجش قرار گرفتند. جهت تحلیل آماری داده ها از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﺗﮏﻣﺘﻐﯿﺮی (ANCOVA) استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان دادمیانگین انگیزش شغلی در پیش آزمون گروه آزمایش 2/50 بود که به 7/56 درپس آزمون افزایش یافت و میانگین فشارخون دیاستولیک در پیش آزمون گروه آزمایش 4/8 بود که در پس آزمون به 8/6 کاهش یافت که می توان گفت افزایش میانگین انگیزش شغلی و کاهش میانگین فشارخون دیاستولیک در پس آزمون، بیانگر آن است که آموزش شادکامی در بهبود انگیزش شغلی و فشار خون دیاستولیک کارکنان تأثیرگذار است. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮی، اختلاف معناداری را بین میانگین نمرات پس آزمون انگیزش شغلی در دو گروه آزمایش و کنترل در نتیجۀ آموزش شادکامی، گزارش کرده است( مجموع مجذورات حاصل از آزمون کوواریانس(آنکووا) 06/251و نسبت به دست آمده از آزمون 99/16 =f با 0001/0>p)
نتیجه گیری :آموزش برنامۀ شادکامی فوردایس موجب افزایش انگیزش شغلی کارکنان وکاهش فشارخون  دیاستولیک می شود.

کلیدواژه‌ها