مقایسه ناگویی خلقی، کیفیت زندگی شغلی و سبکهای مقابله ای در معلمان دانش آموزان استثنائی و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

معلمان دانش آموزان استثنایی قشر مهمی از معلمان هستند که مسائل روانی و شغلی در آنها شایع و قابل توجه است. با توجه به شرایط استرس زای این معلمان در این پژوهش به مقایسه ناگویی خلقی، کیفیت زندگی کاری و سبکهای مقابله ای در معلمان دانش آموزان استثنائی و عادی پرداخته شد. در یک مطالعه علی- مقایسه ای از بین معلمان زن مقاطع ابتدائی مدارس استثنائی و عادی ناحیه 3 شهر کرج، 60 معلم (30 معلم عادی و 30 معلم استثنائی) را به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های ناگویی خلقی تورنتو، کیفیت زندگی کاری والتون و سبکهای مقابله با استرس اندلر و پارکر را تکمیل کردند. داده ها با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که معلمان مدارس استثنائی در ناگویی خلقی و سبکهای مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی بالاتر از معلمان مدارس عادی بودند و در مولفه های سبکهای مقابله مساله مدار، کیفیت زندگی شغلی در شرایط نامطلوبتری نسبت به معلمان دانش آموزان عادی قرار داشتند. نتایج این پژوهش همسو با برخی پژوهش ها نشان دهنده وضعیت شغلی و روانی معلمان دانش آموزان استثنایی است که نشان می دهد این قشر از معلمان در شرایط نامطلوبی هستند و توجه ویژه به این قشر آسیب پذیر لازم و ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها