مقایسه شادکامی و منبع کنترل در نوجوانان مصروع و غیر مصروع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مدرس مد عو دانشگاه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد، تبریز، ایران.

4 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مطالعات نشان می‌دهد که بیماران مبتلا به صرع، نیم رخ روانی خاصی داشته و بافت روان شناختی و هیجانی خاصی را تجربه می‌کنند. با توجه به این امر پژوهش حاضر با هدف مقایسه منبع کنترل و میزان شادکامی در نوجوانان صرعی و غیرصرعی می‌باشد.
روش بررسی: روش این پژوهش از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کودکان و نوجوانان مصروع مراجعه کننده به بیمارستان نورولوژی شهر تبریز تشکیل دادند. تعداد 20 نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند از این جامعه انتخاب و تعداد 20 نفر دیگر از جامعه افراد عادی به عنوان گروه مقایسه انتخاب شدند. و به پرسشنامه‌های شادکامی آکسفورد و منبع کنترل راتر پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) تحلیل شد.
یافته‌ها: اختلاف معناداری بین افراد صرعی در مقیاس شادکامی (004/0=P) و مقیاس منبع کنترل و منبع کنترل درونی، منبع کنترل بیرونی نسبت به افراد عادی مشاهده شده است(025/0=P). در مطالعه حاضر میزان شادکامی و منبع کنترل در افراد مصرع کمتر از افراد غیر مصروع است. لذا با توجه به پژوهش حاضر آموزش برنامه های شادی و منبع کنترل به افراد مصروع شایان توجه می باشد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش هرچه قدر شادکامی و میزان کنترل درونی در افراد صرعی بیشتر باشد این افراد از زندگی بهتر و کیفیت زندگی بهتری برخوردار میباشند لذا از ضرورت های مهم برای ارتقاء سطح سلامتی این افراد لذا ضرورت اجرای برنامه های آموزشی حائز اهمیت می باشد.

کلیدواژه‌ها