بررسی میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه و رابطة علائم این اختلال با اختلال سوگ در فرزندان قربانیان حادثة انفجار لوله گاز سرخس‌ـ‌مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول) atefehgolmohammadi@yahoo.com Email:

2 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

4 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: بر اساس راهنمای تشخیصی- آماری اختلالات روانی،شایع ترین مشکلی که بعد از فجایع یا ضربه برای افراد ایجاد می شود، ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه و رابطه علائم این اختلال با اختلال سوگ در فرزندان قربانیان انفجار لوله گاز سرخس- مشهد انجام شد.
روش بررسی: براین اساس در قالب یک مطالعة توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی، کلیة فرزندان قربانیان انفجار که بین 3 تا 19 سال داشتند(34 نفر)، به عنوان نمونة پژوهش، به شیوة در دسترس انتخاب شدند. این افراد به پرسشنامه های مقیاس اختلال تنیدگی پس از ضربهبا پایایی 869/0، مقیاس تجدید نظر شده ی تأثیر وقایعبا پایایی842/0و پرسشنامة سوگ کودکاندیرگرو و همکاران، با میزان پایایی 839/0پاسخ دادند.
 یافته ها: نتایج تحلیل آماری نشان داد که 4/29 درصد از  فرزندان قربانیان این حادثه دارای اختلال استرس پس از سانحه می باشند، به علاوه میزان اختلال استرس پس از سانحه با آزمون می سی سی پی با اختلال سوگ در فرزندان قربانیان متوفَی حادثه رابطة معنی داری داشت . اما رابطه بین علائم اختلال استرس پس از سانحه با استفاده از آزمون کرایس با اختلال سوگ در فرزندان قربانیان متوفَی حادثه معنی دار نبود.
نتیجه گیری: با افزایش میزان اختلال استرس پس از سانحه در فرزندانی که والدین خود را از دست داده اند، سطح اختلال سوگ نیز افزایش نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها