ارزیابی آگاهی، عملکرد و دلایل پذیرش یا عدم پذیرش واکسن انفلوانزا در مادران باردار شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

2 گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.*(نویسنده مسؤول) Email:elieh_abasi@iausari.ac.ir

چکیده

زمینه و هدف: زنان باردار در معرض خطر پیامدهای ناشی از آنفلوانزا هستند. واکسن آنفلوانزا برای همه زنان باردار جهت کاهش عوارض عفونت آنفلوانزا توصیه می شود. اهداف این مطالعه، تعیین میزان آگاهی، عملکرد و دلایل پذیرش یا عدم پذیرش واکسن انفلوانزا در زنان باردار بوده است.
روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی بوده که روی 384 مادر باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و مطب متخصصین زنان در شهر ساری انجام شده است. پس از توضیح در مورد هدف پژوهش، نمونه های پژوهش پرسشنامه مرتبط با واکسن آنفلوانزا که شامل اطلاعات دموگرافیک، اگاهی و عملکرد بوده است  دریافت و تکمیل نمودند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS  17 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: دانش کلَی در مورد واکسن آنفلوانزا کم بوده است. میزان واکسیناسیون در زنان باردار 5/5% بود. در بین زنانی که واکسن دریافت نکرده اند، بیشترین دلیل ذکر شده نگرانی از این بوده است که ممکن است جنین در معرض خطر ناشی از واکسن قرار گیرد.
نتیجه گیری: آگاهی زنان باردار دربارة واکسن آنفلوانزا و فواید آن کم بوده است. همچنین علی رغم توصیه های انجام واکسیناسیون در بارداری، میزان  واکسیناسیون پایین بوده است.  به نظر می رسد، باید برنامه های آموزشی در مورد آنفلوانزا، واکسیناسیون مادر و ایمنی واکسن برای مراقبین بهداشتی و مادران باردار در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها