نقش ویژگی‌های شخصیتی و مکانیسم‌های دفاعی در پیش‌بینی سازگاری زناشویی زوجین دارای مشکل نازایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 . گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران. Email:ali.shaker2000@gmail.com (نویسنده مسؤول)*

2 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی و مکانیسم‌های دفاعی در پیش‌بینی سازگاری زناشویی زوجین دارای مشکل نازایی است.
روش بررسی: این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه زوجین ناباروری است که در بهار 1394 به مطب‌های پزشکان متخصص زنان و زایمان شهرستان بوکان مراجعه کرده ‌بودند که از میان آنان 50 زوج (100 نفر) به شیوه نمونه گیری درد سترس، انتخاب شدند. داده ها از طریق  پرسشنامه ها‌ی شخصیت نئو، مکانیسم‌های دفاعی و سازگاری زناشویی جمع‌آوری شد و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و به وسیله‌ی نرم افزارSPSS-20  بهره گرفته‌ شده‌است.
یافته ها: یافته‌ها حاکی از آن است که ویژگی های شخصیتی ده درصد و مکانیسم‌های دفاعی 30 درصد از واریانس سازگاری زناشویی را تبیین می‌کنند و در سطح معنی داری 05/0>p همبستگی معنادار وجود دارد. از میان ویژگی های پنجگانة شخصیتی، سه عامل روان‌نژندی(150/0)، دلپذیر‌بودن(192/0) و مسئولیت‌پذیری(095/0) و از میان سبک‌های سه‌گانه‌ی مکانیسم‌های دفاعی سبک نوروتیک (028/0-) و رشدنایافته(109/0-)، توانایی پیش‌بینی سازگاری زناشویی را دارند.
بحث و نتیجه گیری: بنابراین روانشناسان می‌توانند به نقش ویژگی‌های شخصیتی و مکانیسم‌های دفاعی به عنوان ویژگی های مهم برای پیش‌بینی سازگاری زناشویی زوجین نابارور توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها