اضطراب ایدز و ارتباط آن با عوامل دموگرافیکی در جمعیت دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

2 مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

3 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی رادیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

6 دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

7 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریح، کمیته تحقیقات دانشجوی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران (نویسنده مسؤول)* Email: davood1990nasiry@gmail.com

چکیده

زمینه و هدف: اضطراب واکنش طبیعی به فشار روانی است که دارای مؤلَفه های رفتاری،بدنی وذهنی بوده کهدرحیطههایمختلفزندگیانسانوجوددارد.مطالعة حاضر به منظور بررسی سطح اضطراب ایدز و ارتباط آن با عوامل دموگرافیکی در جمعیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام گرفت. روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع مقطعی بود که بر روی 385 نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل به روش نمونه گیری تصادفی با تخصیص متناسب از رشته های تحصیلی مورد نظر انجام شد. ابزارگردآوری داده ها برگه ثبت اطلاعات وپرسشنامهاضطراب ایدز(MAAQ)بود. اطلاعات پس از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد فراوانی اضطراب در هر یک از سطوح کم ، متوسط و شدید به ترتیب 9/42، 4/52 و 7/4درصد می باشد. همچنین ارتباط معناداری بین جنسیت(001/0p=)، ترم تحصیلی(001/0p=)، رشته تحصیلی(003/0p=)، مدت زمان مطالعه(009/0p=) و منبع کسب اطلاعات(004/0p=) با ابعاد اضطراب ایدز مشاهده شد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، اکثر دانشجویان دارای سطح اضطراب متوسطی بودند که این امر لزوم توجه به تبیین سیاست هایی در جهت آموزش و آمادگی کامل و آگاهانه پیش از ورود به محیط های بالینی و مصون ماندن دانشجویان از خطرات احتمالی و متعاقب آن بهینه نمودن خدمت به بیماران با حفظ نکات ایمنی را مشخص می کند. از این رو، برگزاری دوره های آموزشی در زمینه مهارت های مقابله ای برای اضطراب و استرس و خدمات مشاوره ای برای دانشجویان توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها