مقایسه تاثیر دو روش آوای قرآن و رایحه درمانی بر اضطراب بیماران قبل از آنژیوگرافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

2 دانشجوی دکتری پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)× Email: mabasiniya@muq.ac.ir

3 کارشناس پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: اغلببیماران قبل از انجام آنژیوگرافی دچار اضطراب می باشند. استفاده از درمانهای مکمل می تواند باعث بهبود اضطراب بیماران شود. لذا این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه تاثیر دو روش آوای قرآن و رایحه درمانی بر اضطراب بیماران قبل از آنژیوگرافی انجام شد.
روش بررسی:در این مطالعه، کارآزمایی بالینی، 60 بیمار در انتظار آنژیوگرافی به روش ساده انتخاب و سپس به روش تصادفی به دو گروه آوای قرآن و رایحه درمانی تخصیص داده شدند. در گروه آوای قرآن، بیماران به مدت 18 دقیقه به آوای سوره یس گوش دادند. در گروه رایحه درمانی بیماران 18 دقیقه اسانس گل سرخ را استنشاق نمودند. قبل و بعد از مداخله، سطح اضطراب بیماران اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای آماری کای اسکوئر، تی زوج و تی مستقل انجام شد.
یافته ها:در گروه آوای قرآن، میانگین نمره اضطراب آشکار، پنهان و اضطراب کلی بیماران در مرحله بعد از مداخله به طور معنی داری کمتر از قبل از مداخله بود (05/0p<). درحالی که در گروه رایحه درمانی، تفاوت معنی داری در میانگین نمره اضطراب آشکار، پنهان و اضطراب کلی بیماران در مراحل قبل و بعد از مداخله وجود نداشته است (05/0p>). همچنین بعد از مداخله میانگین نمره اضطراب آشکار، پنهان و اضطراب کلی بیماران در گروه آوای قرآن به طور معنی داری کمتر از گروه رایحه درمانی بوده است (05/0p<).
نتیجه گیری: آوای قرآن در برابر رایحه درمانی در کاهش اضطراب آشکار، پنهان و اضطراب کلی بیماران موثر بوده است

کلیدواژه‌ها