بررسی آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی کاشان درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

3 کارشناس بهداشت عمومی ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

4 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. *(نویسنده مسؤول) Email: ghjahed@sina.tums.ac.ir

چکیده

زمینه و هدف: یکی از  اصولمهمدرپیشگیریانسانازابتلایبه بیماری‌ها رعایتبهداشتوایمنیموادغذاییدر زنجیره تولید محسوبمی‌گردد. اینتحقیقباهدفبررسی آگاهیونگرشکارکنان بهداشتی مراکز بهداشتی- درمانی دانشگاهعلومپزشکیکاشاندرزمینهبهداشتوایمنی موادغذاییمی‌باشد. 
 روش بررسی‌:این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی در بین168نفرازکارکنان شاغل در مراکز بهداشتی درمانیدانشگاهعلومپزشکی کاشان در سال 93 می‌باشد. پرسشنامه‌ای خودساخته در سه حیطه اطلاعات فردی، آگاهی و نگرش تهیه شد و در بین افراد که با روش نمونه گیری طبقه ای- سهمیه ای و به صورت تصادفی به روش تخصیص مناسب، تعیین گردیده بود، توزیع شد. برای مقایسه میانگین نمرات در گروه‌های مختلف با نرم افزار SPSS16 از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آنالیز تعقیبی شفه، تست مجذور کای و آزمون تی مستقل استفاده شد.
یافته‌ها:بیش از 80 % کارکنان بهداشتی؛ دانش کافی و  بالای 50% نگرش خوبی در زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی داشتند.بین آگاهی باجنس، سن و سابقه کاری تفاوتمعنی‌داریوجود داشت. ( 05/0>p) اما بین آگاهی و رشته تحصیلی رابطه معنی داری وجود نداشت (05/0 <p ). همچنینازنظر نگرش،تفاوتآماریمعنی‌دار بین رشته‌هایمختلفوجود داشت. (05/0>p) ولی بین نگرش و سن، رابطه معنی داری از لحاظ آماری نبود(05/0 <p).  میانگین نمره آگاهی و نگرش در میان کارکنان رشته‌های بهداشتی-بهیار و بهورز بیشتر از پزشکی و پرستاری-مامایی بود.
نتیجه گیری: آگاهی کارکنان بهداشتی در مورد ایمنی مواد غذایی مهمتر از سایر اقشار جامعه است؛ زیرا  اکثر آموزش‌های بهداشتی از طریق مراکز بهداشتی به مردم منتقل می‌شوند، بنابراین، گنجاندن دوره‌هایبهداشتوایمنی مواد غذایی به منظورارتقایسطحآگاهی کارکنان بهداشتیاحساس میشود.

واژگان کلیدی: آگاهی، نگرش، کارکنان بهداشتی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی.

کلیدواژه‌ها