نقش بخشودگی زناشویی و تحصیلات در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران * (نویسنده مسؤول) Email: Ashahbazirad2020@gmail.com

2 گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه کیفیت زندگی یکی از پدیده‌های مهم سلامتی به شمار می‌آید و از آن‌جایی که  زنان در خانواده بسیار مهم است، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بخشودگی زناشویی و تحصیلات در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان انجام شد.
روش بررسی: جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیة زنان متأهل شهر کرمانشاه بود که تعداد 100 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات، شامل مقیاس سنجشبخشودگی(FFS)، کیفیت زندگی(WHOQOL) و برگه اطلاعات جمعیت‌شناختی بود. پژوهش از نوع همبستگی و داده‌ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه همزمان تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بخشودگی با کیفیت زندگی، همبستگی مثبت معنادار داشت(001/0p<)؛ اما تحصیلات با کیفیت زندگی رابطه معناداری نداشت و بخشودگی به تنهایی 33% واریانس کیفیت زندگی را پیش‌بینی کرد.
نتیجه‌گیری:می‌توان با تدارک بسته‌های آموزشی برای آشنایی با مزایای گذشت و چشم‌پوشی از خطاهای همسر، فرزندان و اطرافیان، کیفیت زندگی زنان متأهل را افزایش داد.

واژگان کلیدی:کیفیت زندگی، بخشودگی زناشویی، زنان، تحصیلات.

کلیدواژه‌ها