نقش تنظیم منفی هیجان و اشتیاق عاطفی- شناختی یادگیری در پیش ‏بینی رفتارهای پرخطر دانش‏آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

2 دانشگاه سلمان فارسی کازرون

3 دانششگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت توجه به سلامت روان دانش‌آموزان و لزوم پیشگیری از آسیب‌‌های اجتماعی، انجام پژوهش‌های بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش تنظیم منفی هیجان و اشتیاق تحصیلی در پیش‏بینی رفتارهای پرخطر دانش‏آموزان بود.
روش‌ بررسی: نمونه آماری شامل 300 نفر از دانش‏آموزان شهر تهران در سال 1394- 1393 بود که با روش در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های تنظیم هیجان، اشتیاق تحصیلی و رفتارهای پرخطر استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد تنظیم منفی هیجان با رفتارهای پر خطرهمبستگی مثبت معنی‌داری داشت (01/0>P). اشتیاق تحصیلی رابطه منفی معنی‌داری با رفتار پرخطر داشت (001/0>P). تنظیم منفی هیجان قوی‌ترین متغیر پیش‌بینی کننده رفتار پرخطر به صورت مثبت بود. همچنین اشتیاق تحصیلی قوی‌ترین متغیر پیش‌بینی کننده انواع رفتار پرخطر دانش‏آموزان به صورت منفی بود.
بحث و نتیجه‌گیری: تقویت تنظیم هیجانی سازگارانه و فراهم آوردن زمینه‌های اشتیاق تحصیلی در دانش‌آموزان می‌تواند زمینه‌ای برای کاهش رفتارهای پرخطر آنان فراهم کند.

کلیدواژه‌ها