مقایسة کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با اختلال و بدون اختلال یادگیری غیر کلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کارکردهای اجرایی، کانون توجه نظریه‌های اخیر عصب روانشناختی دانش آموزان در معرض خطر ناتوانی، به ویژه دانش آموزان ناتوان در یادگیری و دانش آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه-بیش فعالی هستند. لذا هدف از این پژوهش، بررسی مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با اختلال و بدون اختلال یادگیری غیر کلامی می باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع علی-مقایسه ای است که در آن 60 دانش آموز ابتدایی در 2 گروه 30 نفره عادی و دارای اختلال یادگیری غیرکلامی با میانگین سنی 10-7 سال براساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای به دست آوردن داده ها از آزمون کولیج و خرده آزمونهای حافظه رقمی و درک مطلب وکسلر برای مولفه های کارکرد های اجرایی و آزمون گلدستین برای تشخیص اختلال یادگیری غیرکلامی استفاده شده است. در نهایت داده ها با آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها:  نتایج نشان داد که دانش آموزان عادی در توانایی های بازداری ، حافظه کاری و انعطاف پذیری نسبت به دانش آموزان با اختلالات یادگیری غیر کلامی تفاوت معناداری داشتند (05/0>p). نتیجه گیری: به طور کلی می توان نتیجه گرفت که دانش آموزان با اختلال یادگیری غیر کلامی در مولفه های کارکرد های اجرایی سنجیده شده در این پژوهش ضعف دارند. بنابراین پیشنهاد می شود درمانگران و مربیان آموزش کاملی از نشانگان اختلالات یادگیری و ضعف در کارکردهای اجرایی داشته باشند تا در ابتدا بتوان این دانش آموزان را در مرحله تشخیص درست تشخیص داد. واژگان کلیدی:توانایی بازداری، حافظه فعال، انعطاف پذیری، اختلال یادگیری غیرکلامی، دانش آموزان.

کلیدواژه‌ها