مقایسه ابعاد روانشناختی افراد دیابتی و غیردیابتی شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) تهران، ایران. * (نویسنده مسؤول) Email: syedizahra@Gmail.com

2 گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران.

چکیده

  زمینه و هدف: دیابت شیرین از بیماریهای مزمن شایع می باشدکه باعث به خطرافتادن سلامت روانی افراد می شود وبر عملکرد فردی و اجتماعی اثرات گسترده ای دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ابعاد روانشناختی بیماران دیابتی و افراد غیردیابتی صورت گرفته است.
روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع مورد- شاهدی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه بیماران دیابتی شهر ایلام بوده است که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. در هر گروه، تعداد 30 مرد و 30 زن حضور داشتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه فهرست تجدید نظر شده اختلالات روانیSCL-90 استفاده گردید. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از t مستقل مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: بین دو گروه از لحاظ سلامت روان، تقاوت معنی داری وجود داشت (05/0 .(p< دربارة حیطه های وضعیت سلامت روان بین دو گروه از لحاظ متغیرهای وسواس (04/0p=)، پرخاشگری (000/0p=)، حساسیت فردی (000/0p=)، اضطراب (008/0p=) تصورات پارانویید (004/0p=)، شکایات جسمانی (017/0p=) و افسردگی (01/0p=)  تفاوت معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری: دیابت، بیماری مزمنی است که سلامت روان بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به افزایش شیوع دیابت شیرین، ضرورت ارزیابی روان شناختی این بیماران جهت تشخیص زودرس و در صورت لزوم اضافه نمودن درمان های روانشناختی به درمان های رایج پیشنهاد می گردد.

واژگان کلیدی:ابعاد روانشناختی، دیابت،  SCL-90-R.

کلیدواژه‌ها