اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان-محور بر تعهد، صمیمیت و اعتماد زنان متاهل شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران. * (نویسنده مسؤول) Email: sadeghi_66@yahoo.com

2 گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان-محور بر تعهد، صمیمیت و اعتماد زناشویی زنان متاهل شهر تهران را می‌سنجد. لذا این پژوهش از نوع نیمه تجربی  و مداخله صورت گرفته از نوع آموزش می‌باشد.
روش بررسی:جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجین ساکن شهر تهران تشکیل می‌دهند. نمونه پژوهش نیز شامل 30 نفر زنان متاهل است که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه کیفیت ادراک شده از ابعاد روابط زناشویی و پروتکل آموزش زوج درمانی هیجان مدار استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش زوج درمانی هیجان محور بر تعهد، صمیمیت و اعتماد زناشویی زنان موثر است، به عبارت دیگر زوج درمانی هیجان محور باعث افزایش تعهد، صمیمیت و اعتماد زناشویی می‌شود.
 نتیجه‌گیری:زوج درمانی هیجان محور با تأکید بر الگوهایمختلفارتباطی، کشفتعاملاتمشکل‌دار، گسترشپذیرشتجربهشده وتسهیلابرازنیازهاوخواسته‌هابرایساختمجددتعاملات زوجین، رضایت و کیفیت زندگی زناشویی را بهبود می‌بخشد.

واژگان کلیدی:زوج درمانی هیجان محور، تعهد، صمیمیت، اعتماد.

کلیدواژه‌ها