بررسی نقش آموزش در تغییر آگاهی و نگرش مرتبط با مباحث زیست محیطی در دانش آموزان روستایی پایه اول دبیرستان حومه شهر ماهیدشت کرمانشاه در سال1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشجوی دکترای بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس بهداشت محیط، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

3 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، خلخال، ایران. (نویسنده مسؤول)* Email: a.dargahi29@yahoo.com

4 مرکز تحقیقات اپیدمیولوژیک بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دانشجوی دکترای بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

5 کارشناس آمار، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.

چکیده

زمینه و هدف:محیطزیست، بهداشتوسلامتانسانها،یکیازموضوعاتو چالشهایموردتوجهجوامعبشریمی باشد؛ از این رو، آگاه سازی عمومی و آموزش جامعه در رابطه با ارزش و اهمیت محیط زیست برای ادامه حیات بشر امری مهم است. هدف از این مطالعه بررسی نقش آموزش در تغییر آگاهی و نگرش مرتبط با مباحث زیست محیطی در دانش آموزان روستایی پایه اول دبیرستان حومه شهر ماهیدشت استان کرمانشاه می باشد. روش بررسی:در این مطالعه که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شد، 50 نفر از دانش آموزان روستایی حومه ماهیدشت به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. بر اساس پرسشنامه محقق ساخته، آگاهی و نگرش آنها در ارتباط با «مباحث زیست محیطی» قبل و پس از آموزش شفاهی و از طریق جزوه (2 روز بعد از آموزش) سنجش شد. یافته ها:  نتایج نشان داد که بین میانگین  سطح آگاهی و نگرش  دانش آموزان در ارتباط با مباحث زیست محیطی قبل و بعد از آموزش، اختلاف معناداری وجود دارد(001/0p<). به طوری که بعد از آموزش، میانگین سطح آگاهی و نگرش آنها به ترتیب 64/6 و 44/11 درصد افزایش یافت. همچنین فراوانی آگاهی و نگرش دانش آموزان در مقیاس لیکرت با معیار عالی بعد از آموزش به ترتیب از 50 به 94 درصد و از 32 به 88 درصد افزایش یافت. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، آموزش نقش بسزایی در افزایش آگاهی و نگرش دانش آموزان دارد، لذا ضروری است که ارگان های مسؤول از قبیل مرکز بهداشت، آموزش و پرورش و غیره نسبت به آموزش های دوره ای دانش آموزان و نهادینه کردن مباحث زیست محیطی اقدام لازم را به عمل آورند.

کلیدواژه‌ها