رابطه میان قشربندی اجتماعی و بیماری های جسمی شایع در شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی دهاقان، دهاقان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان، دهاقان، ایران. (نویسنده مسؤول)* Email: nikkhah_tahere@yahoo.com

چکیده

زمینه و هدف: توجه فزاینده ای که به علل نابرابری های سلامت در جوامع شده است، ذهن همگان را متوجهتعیین کننده  های اجتماعی سلامت ساخته است. علوم اجتماعی و پزشکی در کنار هم می توانند درک بیماری را به سطوح بالاتری ارتقا دهند.پژوهش حاضربا هدف شناخت رابطه میان قشربندی اجتماعی و بیماری های جسمی شایع در شهرکرد انجام شده است.
روش بررسی: این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی و  به صورت مقطعی بر روی بیماران قلبی، تنفسی، گوارشی، سرطان، دیابت و فشارخون بوده که در طول خرداد ماه سال 92 به بیمارستان هاجر شهرکرد مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. نمونه تحقیق، شامل 381 بیمار بستری در بیمارستان هاجر است که از طریق نمونه گیری آسان انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها عبارت است از پرسشنامه‌ی محقق ساخته که برای سنجش اعتبار (روایی) پرسشنامه، از اعتبار صوری و برای سنجش پایایی از یک مطالعه مقدماتی استفاده شد، در این تحقیق مقدماتی (ضریب آلفا 85/0) از پایایی بالایی برخوردار بوده است.
 یافته ها: یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین قشربندی اجتماعی و بیماری های جسمی شایع، رابطه معنی داری وجود دارد(05/0>p)و اکثریت افرادی که به بیماری مبتلا شدند، متعلق به قشر متوسط بودند و بیشترین تعداد مراجعین از بیماری قلبی رنج می بردند.
نتیجه گیری : با توجه به شیوع  بیماریهای جسمی در گروه های مختلف اقتصادی اجتماعی، باید اقداماتی جهت کاهش نابرابری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها