مقایسه کارکرد خانواده و سلامت روان والدین کودکان دارای لکنت زبان و والدین کودکان عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری ایران. (نویسنده مسؤول)* Email: zmovahedy85@yahoo.com

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

چکیده

زمینه‌ و‌ هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارکرد خانواده و سلامت روانی والدین کودکان دارای لکنت زبان و والدین کودکان‌عادی انجام گرفته است.
روش‌بررسی: این پژوهش از نوع پس رویدادی (علی مقایسه ای) است. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه والدین کودکان دارای لکنت زبان و عادی شهر بجنورد در سال 92- 91 بودند.  نمونه آماری به تعداد 120 نفر (60 نفر گروه مطالعه از بین والدین کودکان دارای لکنت زبان و 60 نفر گروه گواه شامل والدین کودکان عادی ) به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.  برای جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامه:  ‌1-کارکرد‌خانواده (FAD) 2- سلامت‌روان (SCL-90-R) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 18  و آزمون پارامتریک تحلیلی واریانس چند متغیره (MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج‌ تحلیل واریانس چند متغیره وجود تفاوت معنی داری میان دو گروه در کارکرد خانواده در مولفه های؛ حل مسئله ،روابط و کنترل رفتاری، درسطح01/0>p را نشان داد. در مورد سلامت روان نیز در دو گروه در مولفه های؛ افسردگی، اضطراب، وسواس و پرخاشگری، درسطح 01/0p< تفاوت معنی دار بود.  هم چنین مشخص گردید که بین کارکرد خانواده و سلامت روان رابطه وجود دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته های پژوهش حاکی از این بود که کارکرد خانواده و سلامت روانی والدین کودکان دارای لکنت زبان پایین‌تر از والدین کودکان عادی است.

کلیدواژه‌ها