نقش ابعاد سلامت معنوی درپیش بینی الگوهای ارتباطی زناشویی معلمان زن مقطع ابتدایی شهرکرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)* bahrami201367@gmail.com Email:

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: در بیشتر مواقع، علت نارضایتی زناشویی کمبود، مهارت‌های ارتباطی سالم در بعضی از زوجین است، یکی از عوامل تاثیر گذار بر الگوهای ارتباطی زوج ها میزان سلامتی است؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعاد سلامت معنوی در پیش بینی الگوهای ارتباطی زناشویی انجام شد.
روش بررسی: نمونه پژوهش، شامل 361 نفر از معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرج که در سال تحصیلی 92-93 مشغول به تدریس بودند، می باشند که به تکمیل پرسشنامه‌های الگوهای‌ارتباطی‌زناشویی کریستنسن و سالاوی (CPQ) و پرسشنامه‌ سلامت ‌معنوی الیسون و پولوتزین (SWBS) پرداختند. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آزمون رگرسیون چند متغیره و از طریق نرم‌افزار spss20 صورت گرفت.
یافته ها:یافته ها نشان می دهدکه سلامت معنوی (کل) با الگوی ارتباطی سازنده زناشویی رابطه مثبت و معنادار (01/0 >p)، ولی با الگوهای ارتباطی اجتنابی و توقع / کناره گیر رابطه منفی و معناداری داشت . همچنین نتایج نشان داد ابعاد سلامت معنوی توان پیش بینی انواع الگوهای ارتباطی زناشویی(سازنده، اجتنابی و توقع/ کناره گیر) را دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سلامت مذهبی در مقایسه با سلامت وجودی  در پیش‌بینی مثبت و  معنادار(01/0 >p) الگوی ارتباط سازنده و پیش بینی منفی و معنادار الگوهای ارتباطی اجتنابی و توقع / کناره گیر بیشترین مشارکت و نقش را دارد.
نتیجه گیری:بر اساس نتایج این پژوهش، می توانیم به اهمیت نقش باورهای مذهبی و معنویت در زندگی زناشویی و ارتباطات زوج ها در معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرج به عنوان عامل مهمی برای مقابله با اختلافات و تعارضات در زمینه الگوهای ارتباطی پی برد.

کلیدواژه‌ها