رابطه نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پرخطر نوجوانان تک والد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره و راهنمایی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 2. کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره و راهنمایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 3. دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره و راهنمایی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پارس آباد مغان، گروه راهنمایی و مشاوره، پارس آباد، اردبیل، ایران.

چکیده

 

زمینه و هدف: نوجوانی دوره‌ای است که باید توجه ویژه‌ای به آن شود. به خصوص نوجوانانی که تحت سرپرستی یک والد زندگی می‌کنند در معرض آسیب‌های متعددی هستند؛ لذا هدف پژوهش حاضر،  بررسی رابطه بین نظارت والدینی و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پر خطر نوجوانان تک والد است.
روش بررسی: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. نمونه‌ی این پژوهش، شامل 90 نفراز نوجوانان تک والد شهر کرمانشاه در سال 93-1392 می باشند که به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه‌ی نظارت والدین و پرسشنامه همنشینی با همسالان بزهکار و مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی استفاده شد. همچنین جهت تحلیل داده های این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان دادکه بین نظارت والدین و رفتارهای پر خطر همبستگی منفی وجود دارد. بین همنشینی با همسالان بزهکار و رفتار های پر خطر همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین براساس نتایج تحلیل رگرسیون نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار می تواند 5/43 درصد از تغییرات رفتارهای پرخطر را تبیین نماید.
 نتیجه گیری: نظارت ضعیف والدین و همنشینی با همسالان بزهکار، نقش مهمی در گرایش به رفتارهای پر خطر در نوجوانان تک والد دارد؛ لذا توجه به این عوامل به عنوان عوامل زمینه ساز رفتار های پر خطر در این قشر جامعه، ضروری به نظر می‌رسد.

واژگان کلیدی:همنشینی باهمسالان بزهکار، رفتارهای پر خطر، نظارت والدین، تک والد.

کلیدواژه‌ها