بررسی مقایسه ای وضعیت شناختی ، سلامت روان و کیفیت زندگی سالمندان مقیم سرای سالمندان و ساکن منازل شخصی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسنده

کارشناسی ارشد راوانشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

زمینه و هدف: سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است. توجه به نیازها و مسائل آن از اهمیت خاصی برخوردار است. مساله ی نگهداری و تامین آسایش ورفاه سالمندان در جامعه هر روز ابعاد جدید و گسترده تری پیدامیکند .به همین منظور تحقیق حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی ، وضعیت شناختی و سلامت روان سالمندان ساکن خانه و سالمندان ساکن آسایشگاه انجام گردید.
روش بررسی : این مطالعه از نوع مقطعی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سالمندان ساکن در خانه و ساکن در سرای سالمندان شهر تهران در سال 94 می باشد. که 120نفر از سالمندان در دو گروه 60 نفری،60 نفر ساکن خانه)30نفر زن و30نفر مرد) و60 نفر ساکن خانه سالمندان(30نفر زن و30نفر مرد) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه کیفیت زندگی SF36، ازمون SCL90 و آزمون وضعیت شناختی MMSE می باشد. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS وبه روش آزمون تحلیل واریانس چند راهه انجام شد.
یافته ها : میزان سلامت روان، وضعیت شناختی، کیفیت زندگی سالمندان ساکن در منزل به طور معنی داری بیشتر از سالمندان ساکن درسرای سالمندان بود. سالمندان ساکن در خانه از لحاظ وضعیت شناختی، سلامت روان،کیفیت زندگی وکلیه خرده مقیاس های آنها از وضعیت مطلوب تری نسبت به سالمندان ساکن در سرای سالمندان برخوردار بودند ( .(P < 0/05)
بحث ونتیجه گیری: با توجه به نتایج محیطی که سالمندان در ان زندگی می کنند نقش مهمی در وضعیت سلامتی انها دارد.

کلیدواژه‌ها