مقایسه تاثیر دو روش آوای قرآن و رایحه درمانی بر اضطراب بیماران قبل از آنژیوگرافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 پرستار بیمارستان شهید بهشتی قم

2 دانشگاه علوم پزشکی قم

چکیده

زمینه و هدف: اغلب بیماران قبل از انجام آنژیوگرافی دچار اضطراب می باشند. استفاده از درمانهای مکمل می تواند باعث بهبود اضطراب بیماران شود.. لذا این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه تاثیر دو روش آوای قرآن و رایحه درمانی بر اضطراب بیماران قبل از آنژیوگرافی انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 60 بیمار در انتظار آنژیوگرافی به روش ساده انتخاب سپس به روش تصادفی به دو گروه آوای قرآن و رایحه درمانی تخصیص داده شدند. در گروه آوای قرآن، بیماران به مدت 18 دقیقه به آوای سوره یس گوش دادند. در گروه رایحه درمانی بیماران 18 دقیقه اسانس گل سرخ را استنشاق نمودند. قبل و بعد از مداخله سطح اضطراب بیماران اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای آماری کای اسکوئر، تی زوج و تی مستقل انجام شد.

یافته ها: در گروه آوای قرآن میانگین نمره اضطراب آشکار، پنهان و اضطراب کلی بیماران در مرحله بعد از مداخله به طور معنی داری کمتر از قبل از مداخله بود (P

کلیدواژه‌ها