رابطه‌ سلامت خانواده‌ اصلی و سبک حل تعارض سازنده و غیر سازنده با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه‌ای عدالت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 . دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.

2 2. استادیار گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات مستقیم و غیر مستقیم سلامت خانوادة اصلی و سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده از طریق نقش واسطه عدالت زناشویی بر صمیمیت زناشویی انجام شد. روش بررسی: نمونه ی پژوهش شامل 240 معلم زن متأهل شهرستان ممسنی بود که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های ادراک انصاف برای سنجش عدالت زناشویی، سلامت خانواده اصلی، صمیمیت زناشویی وسبک های حل تعارض را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از ابزار  18 SPSS و AMOS استفاده گردید. مدل ارزیابی شده از شاخص برازندگی خوبی برخوردار بود. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که سلامت خانواده اصلی و سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده (به ترتیب در سطح 05/0 >p، 05/0 >pو 01/0 >p) به طور مستقیم با صمیمیت زناشویی رابطة معنادار دارد. همینطور سلامت خانواده اصلی و سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده به طور غیر مستقیم و از طریق نقش واسطه ای عدالت زناشویی (به ترتیب در سطح 01/0 >p ، 01/0 >pو 05/0 >p) با صمیمیت زناشویی رابطة معنا دار دارد. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر را می توان در افزایش صمیمیت زناشویی به کار گرفت؛ زیرا عدالت در روابط زن و شوهر و سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده از طریق آموزش و مشاوره به هنگام، قابل دستکاری است. همینطور سلامت خانوادة اصلی و اثرات آن در زندگی زناشویی فرزندان می تواند در جلسات مشاوره پیش از ازدواج و بعد از ازدواج مورد توجه مشاوران و روان درمانگران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها