بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان-28 در جمعیت ایرانی: روایی و پایایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به حساسیت دوره نوجوانی و اهمیت مفهوم تابآوری در افزایش توانایی انسان در مقابله با رویدادهای ناگوار زندگی، اعتباریابی ابزار خاص سنجش و ارزیابی تابآوری کودک و نوجوان الزامی به نظر میرسد. این پژوهش به منظور بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس تابآوری کودک و نوجوان-28 در جمعیت نوجوانان ایرانی انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، 703 دانشآموز در سال تحصیلی 92-91 به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای در چند مرحله انتخاب و با مقیاس تابآوری کودک و نوجوان-28 (CYRM-28) انگار و لیبنبرگ و پرسشنامه فهرست عوامل حمایتکننده فردی (IPFI) اسپرینگر و فیلیپس مورد آزمون قرار گرفتند. روایی همگرا با محاسبه ضریب همبستگی میان عوامل با نمره کل مقیاس CYRM-28 و روایی واگرا از طریق اجرای همزمان پرسشنامه IPFI محاسبه شد. ضرایب پایایی از نوع همسانی درونی و روش دونیمهسازی گزارش شد. یافتهها: روایی همگرای این مقیاس، حاکی از همبستگی رضایتبخشی بین ابعاد مقیاس تاب‌آوری با نمره کل بود. برای تعیین روایی واگرای مقیاس، همبستگی ابعاد مقیاس تاب‌آوری با پرسشنامه عوامل حمایتکننده فردی (IPFI) به کار رفت که حاکی از همبستگی مطلوبی بود (01/0<p). ضرایب آلفای کرونباخ و دونیمهسازی حاکی از پایایی مطلوب مقیاس بود. بحث و نتیجهگیری: یافتههای به دست آمده از پژوهش حاضر از روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس تابآوری کودک و نوجوان-28 (CYRM-28) حمایت میکند و نشان میدهد که این پرسشنامه میتواند به عنوان ابزار مناسبی برای سنجش تابآوری در میان نوجوانان فارسی زبان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها