رابطة اخلاق کار و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: نقش اخلاق کار و تعهد سازمانی در بهره‌وری سازمان‌ها کتمان‌ناپذیر بوده و از چالش‌های مهم و اثرگذار مدیران قلمداد می‌گردند. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت اخلاق کار و تعهد سازمانی و رابطه این دو متغیر در بین پرستاران بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) شهر ساری در شمال ایران بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود که در بین نمونه‌ای 148 نفری از جامعه 250 نفری بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) شهر ساری در سال 1393 صورت پذیرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه‌های اخلاق کار پتی و تعهد سازمانی آلن و مایر بود. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS 16 و آزمون‌های t تک نمونه‌ای و همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های حاصل از این پژوهش، تمام ابعاد اخلاق حرفه‌ای و دو بعد عاطفی و مستمر تعهد سازمانی در نمونه مورد بررسی به طور معنی‌دار (001/0p<) در سطحی بالاتر از میانگین قرار داشتند. در بررسی رابطة بین دو متغیر اخلاق کار و تعهد سازمانی، تنها رابطه بین بعد مربوط به روابط سالم و انسانی اخلاق کار و بعد مستمر تعهد سازمانی معنی‌دار بود (022/0p=).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافتههای به دست آمده، لازم است تا مدیریت بیمارستانها بیش از پیش تلاش کنند تا با بهبود بخشیدن به تعهد مستمر پرستاران در بیمارستانها، روابط سالم وانسانی اخلاق کار را ارتقاء و گسترش دهند.

واژگان کلیدی:بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س)، تعهد سازمانی، پرستار، اخلاق حرفه‌ای.

کلیدواژه‌ها