اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی در ارتقای سلامت روان و حل تعارضات زوجین با ناسازگاری زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی در ارتقای سلامت روان و حل تعارضات زوجین دارای ناسازگاری زناشویی بود.
روش بررسی: طرح پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی، با پیش آزمون و پس آزمون بود. به این منظور، کلیه زوجین 25 تا35 ساله شهر تهران که جهت مشاوره ناسازگاری زناشویی در سال 1391-1392 به مراکز مشاوره غرب تهران مراجعه کرده بودند با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف به طور تصادفی 18زوج (36 نفر) در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. از پرسش نامه های رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه (1993) و پرسشنامه سلامت عمومی به منظور جمع آوری داده ها استفاده گردید، سپس افراد گروه آزمایش طی6 جلسه گروهی به همراه 3 جلسه فردی تحت آموزش تغییر سبک زندگی قرار گرفتند.
یافته‌ها: از تحلیل کوواریانس به منظور تحلیل داده ها استفاده گردید. بر اساس مقایسه پیش آزمون و پس آزمون دو گروه، یافته ها نشان داد که مداخله تغییر سبک زندگی بر بهبود سلامت روان و حل تعارضات زوجین دارای ناسازگاری زناشویی تاثیر معناداری دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مداخله تغییر سبک زندگی در افزایش سلامت روان (اضطراب،کارکرد جسمانی، کارکرد اجتماعی و افسردگی) زوجین ناسازگار تاثیر معناداری دارد. همچنین این رویکرد درمانی در زمینه بهبود حل تعارضات زوجین که مشخصه اصلی رضایت زناشویی می باشد، نیز موثر بود و به کارگیری آن باعث کاهش نارضایتی در زوجین ناسازگار گردید.

واژگان کلیدی:آموزش تغییر سبک زندگی، سلامت روان، حل تعارض.

کلیدواژه‌ها