بررسی نتایج بارداری های حاصل از روش های کمک باروری: یک مطالعه مقطعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

گروه مامایی

چکیده

زمینه و هدف: استفاده از روش های کمک باروری به طور گسترده در حال استفاده میباشد؛اما برخی روش ها با عوارض مادری و جنینی همراه میباشد. این مطالعه باهدف بررسی عوارض بارداری، جنینی و نوزادی در حاملگی های حاصل از روش های کمک باروری انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی 100 خانم بارداری که  با روش های کمک  باروری درمان شدند وبرای زایمان به زایشگاه بیمارستان امام خمینی ساری مراجعه میکرد به طور تصادفی ساده  وارد مطالعه شد. نمونه گیری این مطالعه،  طی فروردین تاآذر  1392 انجام شد. اطلاعات توسط پرسشگر از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع اوری شد. اطلاعات وارد نرم افزار SPSS ویرایش 19 شد. تجزیه و تحلیل داده ها باآمار توصیفی و تحلیلی انجام شد، همچنین سطح معنی دار اماری در این مطالعه 05/0>p بود.
یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 8/5± 08/28 بود. 2/40% قبل از ترم زایمان کردند. (7/36%)36 نوزاد وزن، زمان تولد کمتر از 2500 گرم داشتند. در این مطالعه، شایعترین عوارض بارداری به ترتیب: دیابت بارداری، پارگی زودرس کیسه آب، چندقلویی، مرگ داخل رحمی، مرگ و میر نوزادی، وزن کم زمان تولد، بروز هیپرتنشن در بارداری و پره اکلامپسی بود.
بحث و نتیجه‌گیری: احتمال بروز برخی عوارض مادری و جنینی در بارداری های حاصل از روش های کمک باروری افزایش می‌یابد.

واژگان کلیدی:بارداری، عوارض مادری، عوارض جنینی، روش های کمک باروری.

 

کلیدواژه‌ها