برآورد شیوع عوامل خطر بیماری‌های قلبی ـ عروقی مرتبط با سندرم متابولیک و مقایسه آن‌ها در زنان و مردان مراجعه کننده به بیمارستان‌ مرکز قلب شهر همدان در سال 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه پرستاری

2 گروه آمار

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه، تعیین شیوع و مقایسهً عوامل خطر بیماری‌های قلبی - عروقی مرتبط با سندرم متابولیک و مقایسه آن‌ها در زنان و مردان مراجعه کننده به بیمارستان‌ مرکز قلب شهر همدان بوده است.
روش بررسی: در مجموع 550 نفر، 40 تا 80 ساله در این مطالعه مقطعی شرکت کردند.پرسشنامه استاندارد از نظر سن، جنس، سابقه مصرف داروها، سابقه بیماری‌های گذشته، فشار خون، قند خون ناشتا، HDL کلسترول، تری‌گلیسرید تکمیل وتشخیص سندرم متابولیک بر اساس معیارهای IDF انجام شد.
یافته‌ها: نتایج، به‌طور کلی شیوع سندرم متابولیک را 5/44% نشان داد. شیوع سندرم متابولیک در مردان 6/25% و در زنان 2/19% بود. میزان تری‌گلیسرید حداقل 150 میلی گرم در دسی‌لیتر در مردان 5/39%،  HDL-C کمتر از 40 میلی‌گرم در دسی‌لیتر  4/57%، فشار خون سیستولیک بالای 130 میلی‌متر جیوه 34% و فشار خون دیاستولیک بیش از 85 میلی‌متر جیوه 1/19% بود. در زنان نیز میزان تری‌گلیسرید حداقل 150 میلی‌گرم در دسی‌لیتر 3/38%، HDL-C کمتر از 50 میلی‌گرم در دسی لیتر  2/31%، فشار خون سیستولیک بالای 130 میلی‌متر جیوه 10% و فشار خون دیاستولیک بیش از 85 میلی‌متر جیوه 8/2% بود. در مردان شیوع چاقی شکمی (5/87%) و بالاتر از زنان (6/49%) بود.
بحث و نتیجه‌گیری: اگرچه بسیاری از بیماری‌های قلبی - عروقی قابل پیشگیری و درمان است لیکن تعداد زیادی از مردم به دلیل بیماریهای قلبی - عروقی جان خود را از دست می‌دهند. شیوع بالا و قابل توجه سندرم متابولیک در سنین میان‌سالی به بعد، اجرای سیاست‌های ملی را برای پیشگیری از آن بخصوص از طریق مقابله با چاقی را می‌طلبد.

واژگان کلیدی:سندرم متابولیک، عوامل خطرزا، بیماری‌های قلبی - عروقی، چاقی، دیس‌لیپیدمی.

 

کلیدواژه‌ها