رابطه میان قشربندی اجتماعی و بیماری های جسمی شایع در شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد دهاقان _دانشجو

2 دانشیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: توجه فزاینده ای که به علل نابرابری های سلامت در جوامع شده است، ذهن همگان را متوجه تعیین کننده های اجتماعی سلامت ساخته است. علوم اجتماعی و پزشکی در کنار هم می توانند درک بیماری را به سطوح بالاتری ارتقا دهند. پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه میان قشربندی اجتماعی و بیماری های جسمی شایع در شهر شهرکرد انجام شده است.
روش بررسی: این پژوهش با روش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی و به صورت مقطعی بر روی بیماران قلبی، تنفسی، گوارشی، سرطان، دیابت و فشارخون بوده که در طول خرداد ماه سال 92 به بیمارستان هاجر شهرکرد مراجعه کرده بودند انجام گرفت. نمونه تحقیق شامل 381 بیمار بستری در بیمارستان هاجر است که از طریق نمونه گیری آسان انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها عبارت است از پرسشنامه‌ی محقق ساخته که برای سنجش اعتبار (روایی) پرسشنامه، از اعتبار صوری و برای سنجش پایایی از یک مطالعه مقدماتی استفاده شد، در این تحقیق مقدماتی (ضریب آلفا 0.85) از پایایی بالایی برخوردار بوده است.
یافته ها: یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین قشربندی اجتماعی و بیماری های جسمی شایع رابطه معنی داری وجود دارد و اکثریت افرادی که به بیماری مبتلا شدند متعلق به قشر متوسط بودند و بیشترین تعداد مراجعین از بیماری قلبی رنج می بردند.
بحث و نتیجه گیری : با توجه به شیوع بیماری های جسمی در گروه های مختلف اقتصادی اجتماعی باید اقداماتی جهت کاهش نابرابری صورت گیرد.
واژه های کلیدی:
قشربندی اجتماعی، ببماری های جسمی شایع

کلیدواژه‌ها