نقش ابعاد سلامت معنوی در پیش بینی الگوهای ارتباطی زناشویی معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

زمینه و هدف: در بیشتر مواقع علت نارضایتی زناشویی کمبود مهارت‌های ارتباطی سالم در بعضی از زوجین است یکی از عوامل تاثیر گذار بر الگوهای ارتباطی زوج ها میزان سلامتی است از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعادسلامت معنوی در پیش بینی الگوهای ارتباطی زناشویی انجام شد.
روش بررسی: نمونه پژوهش شامل 361 نفر از معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرج که در سال تحصیلی 92-93 مشغول به تدریس بودند، می باشند که به تکمیل پرسشنامه‌های الگوهای‌ارتباطی‌زناشویی کریستنسن و سالاوی(CPQ) و پرسشنامه‌ سلامت ‌معنوی الیسون و پولوتزین(SWBS) پرداختند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آزمون رگرسیون چند متغیره و از طریق نرم‌افزار spss20 صورت گرفت.
یافته ها: سلامت معنوی (کل) رابطه مثبت و معناداری (01/0 > p)با الگوی ارتباطی سازنده متقابل و رابطه منفی و معناداری با الگوهای ارتباطی اجتنابی و توقع / کناره گیر داشت و توان پیش بینی انواع الگوهای ارتباطی زناشویی(سازنده، اجتنابی و توقع/ کناره گیر ) را دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون در زمینه ابعاد سلامت معنوی نشان داد که سلامت مذهبی در مقایسه با سلامت وجودی بیشترین مشارکت و نقش را در پیش‌بینی مثبت و معنادار(01/0 > p) الگوی ارتباط سازنده و پیش بینی منفی و معنادار الگوهای ارتباطی اجتنابی و توقع / کناره گیر دارد.
بحث و تتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش ، می توانیم به اهمیت نقش باورهای مذهبی و معنویت در زندگی زناشویی و ارتباطات زوج ها به عنوان عامل مهمی برای مقابله با اختلافات و تعارضات در زمینه الگوهای ارتباطی پی برد.

کلیدواژه‌ها