نقش سبک‌ دلبستگی و سازگاری زناشویی در سرسختی خانواده

نویسندگان

نویسنده

چکیده

چکیده

زمینه و هدف: با گسترش نگرانی‌ها از گسستگی پیوندهای خانواد‌گی، فهم فرآیندهایی که بتوانند سرسختی خانواده‌ها را در برابر این چالش‌ها تقویت کند ضرورت بیشتری یافته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک دلبستگی و سازگاری زناشویی در سرسختی خانواده است.
روش بررسی: به همین منظور تعداد 168 نفر از همسران خانواده‌های ساکن در شهرستان یزد به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: تجربه در روابط نزدیک (ECRS)، آزمون سازگاری زناشویی لاک والاس (LW-MAT) و  شاخص سرسختی خانواده (FHI). تحلیل داده‌ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس دو راهه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان دادند که بین اجتناب و اضطراب (مؤلفه‌های دلبستگی) با سرسختی خانواده و بین اجتناب و سازگاری زناشویی رابطه‌ای منفی و بین سازگاری و سرسختی خانواده رابطه‌ی مثبتی وجود دارد. همچنین خانواده‌های همسران دارای سبک دلبستگی ایمن و زوج‌های سازگار در مقایسه با سبک‌های نا ایمن و زوجهای ناسازگار از سرسختی بالاتری برخوردارند.
بحث و نتیجه گیری: بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که خانواده‌هایی که در آن همسران از سبک دلبستگی ایمن برخوردار بوده و بر سر مسائل مهم و موضوعات حیاتی زندگی توافق و تطابق لازم را دارند، از توان بالاتری برای مدیریت و تحمل تنش‌ها برخوردارهستند.
واژگان کلیدی: سبک دلبستگی، سازگاری زناشویی، سرسختی، سرسختی خانواده

کلیدواژه‌ها