ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان و اساتید پرستاری: یک مطالعه کیفی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

چکیده

زمینه و هدف: معلم یکی از عوامل کلیدی برای ایجاد موفقیت مطلوب در تحقق اهداف آموزشی می باشد و خصوصیات وی موجب تسهیل فرآیند آموزش می گردد. این مطالعه با هدف تبیین مشخصات استاد خوب از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی آمل انجام شد.
 روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کیفی است که در آن بیست و دو نفر از اساتید و دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی آمل با مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده ها با روش تحلیل محتوی کیفی قراردادی به طور همزمان تحلیل شد.
یافته‌ها: درون مایه های پدیدار شده در این مطالعه شامل "دانش پژوهی" و "شخصیت فردی" بود. زیر طبقات "دانش پژوهی" شامل "تسلط علمی، قدرت انتقال، علاقمندی به تدریس، سنجش و ارزیابی و روش تدریس"و زیر طبقات "شخصیت فردی" شامل "خصوصیات فردی، اعتماد به نفس و وضعیت ظاهری" بود.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مشخص شد که توان علمی و تسلط استاد در درس مورد نظر و هم چنین خصوصیات شخصیتی اساتید از مهترین ملاک های استاد خوب، توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویان بود.
واژگان کلیدی: پرستاری، دانشجو، استاد.

کلیدواژه‌ها