بررسی رابطه بهزیستی روانشناختی و تاب‏آوری در مادران کودکان اختلال کمبود توجه/ فزون کنشی و مقایسه آن‏ با مادران کودکان بهنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 د

2 مکرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

چکیده

زمینه و هدف: بهزیستی روانشناختی یکی از ملاک های مرتبط با سلامت روانی است و به ارزیابی افراد از زندگی‏شان اشاره دارد. تاب‏آوری نیز به توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی-روانی در شرایط خطرناک اشاره دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بهزیستی روانشناختی و تاب‏آوری در بین مادران با کودکان اختلال کمبود توجه/ فزون کنشی و مقایسه آن‏‏ها با مادران کودکان بهنجار می باشد.روش بررسی: جامعه ی آماری پژوهش شامل تمام مادران دارای پسر 5 تا 12 ساله ساکن تهران بود که از بین مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه 50 نفر و از بین مادران کودکان بهنجار 50 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات شامل پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (Ryff) و پرسشنامه تاب‏آوری کانر و دیویدسون بود. نتایج: تحلیل نتایج با استفاده از روش همبستگی پیرسون و آزمون Tگروه‏های مستقل نشان داد که بین مقیاس‏های بهزیستی روانشناختی و تاب‏آوری مادران دارای کودکان اختلال کمبود توجه/ فزون کنشی و مادران کودکان بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر با توجه به میانگین بهزیستی روانشناختی و تاب‏آوری در دو گروه مادران، میزان بهزیستی روانشناختی و تاب‏آوری در گروه مادران کودکان بهنجار بیشتر از گروه مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ فزون کنشی می‏باشد. همچنین براساس یافته های پژوهش می‏توان نتیجه گرفت در هر دو گروه مادران دارای کودکان ADHD و مادران کودکان بهنجار، بین دو متغیر بهزیستی روانشناختی و تاب‏آوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بحث و نتیجه گی

کلیدواژه‌ها