رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی در پرستاران؛ مطالعه موردی بیمارستان حضرت زهرا(س) شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

مقدمه: نقش اخلاق کار و تعهد سازمانی در بهره‌وری سازمان‌ها کتمان‌ناپذیر بوده و از چالش‌های مهم و اثرگذار مدیران قلمداد می‌گردند. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت اخلاق کار و تعهد سازمانی و رابطه این دو متغیر در بین پرستاران بیمارستان حضرت زهرا(س) شهر ساری در شمال ایران بود.
روش کار: پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود که در بین نمونه‌ای 148 نفری از جامعه 250 نفری بیمارستان حضرت زهرا(س) شهر ساری صورت پذیرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه‌های اخلاق کار پتی و تعهد سازمانی آلن و مایر بود. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS 16 و آزمون‌های t تک نمونه‌ای و همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های حاصل از این پژوهش، تمام ابعاد اخلاق حرفه‌ای و دو بعد عاطفی و مستمر تعهد سازمانی در نمونه مورد بررسی معنی‌دار بودند. در بررسی رابطه بین دو متغیر اخلاق کار و تعهد سازمانی، تنها رابطه بین بعد مربوط به روابط سالم و انسانی اخلاق کار و بعد مستمر تعهد سازمانی معنی‌دار بود.
نتیجه نهایی: رعایت اصول اخلاقی در سازمان‌ها از چنان اهمیتی برخوردار است که سازمان‌های مختلف در سراسر دنیا فارغ از هر نژاد و مذهبی سعی دارند تا در سازمان‌های خود ارزش‌هایی را حاکم نمایند که این ارزش‌ها، هدایت‌کننده تمامی امور مربوطه باشند. نتایج پژوهش حاضر دال بر وجود رابطه بین اخلاق کار و تعهد سازمانی نبود ولی این نتیجه‌گیری به معنی نفی اهمیت رعایت اخلاق کار و داشتن تعهد سازمانی نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها