مقایسه راهکارهای مقابله با درد در بیماران معتاد درون گرا و برون گرای در حال ترک

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

چکیده: زمینه و هدف: از پژوهش حاضر، مقایسه راهکار های مقابله با درد افراد معتاد درون گرا و برون گرای در حال ترک است. روش بررسی:روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای و جامعۀ پژوهشی در برگیرنده کلیه افراد وابسته به مواد افیونی بود که تحت پوشش مرکز درمانی ترک اعتیاد دکتر مازدرانی، شهرستان ساری در حال ترک بودند. نمونۀ آماری مشتمل بر 45 فرد درون گرا و 45 فرد برون گرای در حال ترک بود. و در آن از دو پرسشنامه: 1. راهکارهای مقابله با درد روزنشتایل و کیف و 2.آزمون شخصیتی درون گرا و برون گرای آیزنگ استفاده گردید. به منظور تجزیه تحلیل داده ها از آزمون پارامتریک MANOVA استفاده شد. یافته‌ها: یافته های آزمون نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین میانگین های مولفه های درد، در بین معتادین برونگرا و درونگرا در سطح 001/0 وجود داشته است. بحث و نتیجه گیری:یافته های پژوهش حاکی از این بود که افراد معتاد در حال ترک برون گرا در مقایسه با افراد درون گرا از راهبردهای مقابله ای مناسب تری استفاده می کردند و تفاوت بین مؤلفه های نادیده انگاشتن درد و گفتگو با خود در برون گرایان معتاد  در حال ترک، بیشترین کاربرد نسبت به درون گرایان داشته است. واژگان کلیدی:درد، معتاد درون گرا و برون گرا، راهکارهای مقابله ای

کلیدواژه‌ها