تأثیر آموزش حرکات و بازی های ریتمیک ایروبیک بر کارکرد حافظة کوتاه مدت و حافظة شنیداری دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، آموزش و پرورش قاین

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاین ، قائنات

3 کارشناسی آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش قاین

چکیده

چکیده زمینه و هدف: توانایی یادگیری تا حد بسیاری به حافظه وابسته است. تاثیرات یک تجربه یادگیری می بایست حفظ و نگهداری شود تا پس از متراکم شدن این تجربیات یادگیری رخ دهد. حافظه یک بخش ذاتی از فرایند یادگیری است. بسیاری از کودکان دچار ناتوانی یادگیری، یک نوع مشکل حافظهای دارند. بدین منظور، پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش حرکات ریتمیک  ایروبیک بر کارکرد حافظه‌ی کوتاه مدت و حافظه شنیداری دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری انجام شده است. روش بررسی: از بین دانش آموزان دختر پایههای سوم تا پنجم ابتدایی که در سال تحصیلی 92 - 91 به  مرکز اختلالات یادگیری طلوع ارجاع داده شده بودند، تعداد 36 دانش آموز با روش تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه گواه و آزمایش منتسب شدند. کل نمونه ابتدا با استفاده از خرده آزمون حافظة عددی وکسلر و آزمون سنجش شنیداری ارزیابی شدند. سپس، گروه آزمایش 24 جلسهی 1 ساعته، طی 8 هفته متوالی، تحت آموزش حرکات ریتمیک  ایروبیک قرار گرفتند. در پایان، هر دو گروه مجدداً ارزیابی شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش حرکات ریتمیک ایروبیک بر بهبود حافظة کوتاه مدت و حافظة شنیداری دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات  یادگیری تاثیر مثبت دارد. بحث و نتیجه‌گیری: این نتایج حاکی از آن است که که آموزش حرکات ریتمیک ایروبیک می تواند حافظه کوتاه مدت و شنیداری دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری را در مقطع ابتدایی بهبود بخشد. واژگان کلیدی:اختلالات یادگیری، حرکات ریتمیک ایروبیک، حافظة کوتاه مدت، حافظة شنیداری

کلیدواژه‌ها