بررسی اثر عصاره رازیانه بر دیسمنورة اولیه

نویسندگان

1 گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 پژوهشگر واحد تحقیق و توسعه، شرکت باریج اسانس کاشان

3 گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

4 گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشاپور

چکیده

چکیده زمینه و هدف :دیسمنورهاولیهبه عنواندردلگنیدرغیابیکضایعهپاتولوژیکمشخصدردورانقاعدگیتعریفمی شودودرماناصلیآناستفادهازداروهایضدالتهابیغیراستروئیدیمیباشد.  به علتعوارضشناختهشدهداروهایشیمیاییوسابقةمصرف رازیانهدرطبسنتیبه عنوانیکگیاهآرامبخشوضداسپاسم،هدفاینمطالعه تعیینتاثیررازیانهبردیسمنورهاولیه   می باشد. روش بررسی:دراینکارآزماییبالینیدوسوکورتعداد50دانشجویدخترمبتلابهدیسمنورهاولیهمتوسطتاشدیدانتخاب کردو  به طورتصادفیدر دوگروهعصارهرازیانه ودارونماتقسیمشدند.  گروههابرای2ماهمتوالیدرمانراازروزاولخونریزی  به مدت3روزبرای4باردرروز به کاربردند. یافته‌ها: شدت درد در گروه رازیانه درمقایسهباقبلازدرمان،کاهشیافت (000/0>P) مقایسهدوگروهنشانداده،تفاوتمعنیداریدرشدتدرددرسیکلدومدرمانوجود داشتواینکاهش،بیشتردرگروه رازیانه مشاهده شد. (006/0>P) مدت درد نیز در گروه عصاره رازیانه در دو ماه کاهش داشت(00/0>P). میزانمصرفمسکننسبتبهقبلدرماندرگروهرازیانهکمتر بوده؛ اما در مقایسهبادارونمامعنیدارنبودهاست. بحث و نتیجه‌گیری:باتوجهبهنتایجبررسیحاضربهنظرمیرسدعصارهرازیانهمیتواندباعثکاهششدتدیسمنوره شود. دراینزمینهانجامپژوهشهاییباطولمدتوتعدادنمونةبیشتربرایحصولاطمینانواظهارنظرقطعی، ضروریاست. واژگان کلیدی: دیسمنورة اولیه، فنالژین، داروهای گیاهی

کلیدواژه‌ها