بررسی تاثیر سیگار بر پارامترهای اسپرم

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

چکیده زمینه و هدف: تعداد زیادی از مردان در سراسر جهان سیگار می کشند و به عنوان یک واقعیت شناخته شده است که دود سیگار، حامل بسیاری از مواد جهش زا و سرطان زا می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر کشیدن سیگار بر پارامترهای اسپرم انجام شده است.  روش بررسی: در این مطالعة مقطعی از فروردین تا دیماه 1390، 188 مرد وارد مطالعه شدند. پارامترهای اسپرم، مطابق       شاخص های سازمان جهانی بهداشت، جهت اسپرموگرام اندازه گیری و در دو گروه مردان سیگاری و غیر سیگاری با یکدیگر مقایسه شدند.  سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. P-value کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: یافته های مطالعه نشان داد که از مجموع 188 مردی که مورد مطالعه قرار گرفتند، 40 نفر (7/21%) سیگاری و 144 نفر(3/78%) غیر سیگاری بودند. تفاوت آماری معنی داری در پارامترهای اسپرم در بین دو گروه وجود نداشت (05/0>P). بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه ما گزارش های مبنی بر تاثیر سیگار را به تنهایی بر پارامترهای اسپرم تایید نمی کند. واژگان کلیدی: سیگار، اسپرم، نازایی مردان.

کلیدواژه‌ها