بررسی فراوانی نشانه‌های خفیف عصبی در مردان زندانی : یک مطالعه مقطعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2 روانپزشک، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

3 دستیار روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

4 گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده

چکیده زمینه و هدف: پژوهش های اخیر، میزان شیوع اختلالات روانپزشکی و میزان نشانههای خفیف عصبی  در افراد پرخاشگر و زندانیان مرتکب به قتل را بیشتر از جمعیت عمومی گزارش نموده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی فراوانی نمرات NSS در زندانیان و وجود ارتباط بین NSS و زیرگروههای مختلف جرمی است.  روش بررسی: در یک بررسی مقطعی توصیفی، 161 مرد زندانی در زندان های شماره 1 و2 رودسر در سال 1385 مورد بررسی قرار گرفتند. از زندانیان پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی اخذ شده و پس از مطابقت با پرونده‌های زندان از نظر وجود نشانه های خفیف عصبی (NSS) براساس چک لیست NSS مربوطه مورد معاینه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزاز 16 SPSS و با استفاده از تست های آماری ANOVA ، MCT (Multiple Comparisons Test) ،Tukey test و Chi Square  مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: بیشترین میزان نمرة NSS به ترتیب، در گروه اعتیاد و جرمهای غیر خشن مشاهده شده است که تفاوت معنی داری نسبت به سایر گروهها داشته است (02/0=P ). سابقة تعداد محکومیت‌های قبلی، به ترتیب در زیرگروههای اعتیاد، جرم‌های غیرخشنو جرایم مالی ) کلاهبرداری و صدور چک بلامحل(  بیشتر بوده است. بین وجود سابقة بیماریهای طبی، نورولوژی، روانپزشکی و سابقة مصرف مواد مخدر و الکل در بین زیرگروههای مختلف جرمی تفاوت معنی‌داری از نظر آماری مشاهده نگردید (65/0=P ). بین نمرة NSS و سابقة وجود اختلال نورولوژی و روانپزشکی و مصرف خودسرانة داروهای روانپزشکی ارتباط معنی‌دار وجود داشت (04/0=P )، اما بین نمرة NSS و سابقة وجود بیماریهای طبی و سابقة مصرف مواد مخدر و الکل ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد (81/0=P). بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های این تحقیق نمی توان الگوی ثابتی از رابطه NSS و نوع جرم بیان داشت.بر خلاف    یافته های این پژوهش، در مطالعات گذشته، نمرات NSS در گروه جرم های خشن بالاتر گزارش شده است که ممکن است به دلیل عدم وجود حکم اعدام در کشورهای مورد مطالعة باشد، لذا انجام مطالعات جامع و گسترده تری در این زمینه توصیه می گردد. واژگان کلیدی: نشانه‌های خفیف عصبی، زندانیان مرد، جرم، اعتیاد.

فصلنامه سلامت خانواده

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحات 33 تا 39

 

بررسی فراوانی نشانه‌های خفیف عصبیدر مردان زندانی : یک مطالعه مقطعی

 

عباس مسعودزاده 1، کامران اسماعیلی درجانی 2، فرزانه تبسمی 3*،  ابوالفضل فیروزیان 4

 

تاریخ وصول: 23/1/91    تاریخ پذیرش: 25/5/91

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش های اخیر، میزان شیوع اختلالات روانپزشکی و میزان نشانه­های خفیف عصبی
 در افراد پرخاشگر و زندانیان مرتکب به قتل را بیشتر از جمعیت عمومی گزارش نموده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی فراوانی نمرات NSS در زندانیان و وجود ارتباط بین NSS و زیرگروه­های مختلف جرمی است.

 روش بررسی: در یک بررسی مقطعی توصیفی، 161 مرد زندانی در زندان های شماره 1 و2 رودسر در سال 1385 مورد بررسی قرار گرفتند. از زندانیان پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی اخذ شده و پس از مطابقت با پرونده­های زندان از نظر وجود نشانه های خفیف عصبی (NSS) براساس چک لیست NSS مربوطه مورد معاینه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزاز 16 SPSS و با استفاده از تست های آماری ANOVA ، MCT (Multiple Comparisons Test) ،Tukey test و Chi Square  مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: بیشترین میزان نمرة NSS به ترتیب، در گروه اعتیاد و جرمهای غیر خشن مشاهده شده است که تفاوت معنی داری نسبت به سایر گروهها داشته است (02/0=P ). سابقة تعداد محکومیت­های قبلی، به ترتیب در زیرگروههای اعتیاد، جرم‌های غیرخشنو جرایم مالی ) کلاهبرداری و صدور چک بلامحل(  بیشتر بوده است. بین وجود سابقة بیماریهای طبی، نورولوژی، روانپزشکی و سابقة مصرف مواد مخدر و الکل در بین زیرگروههای مختلف جرمی تفاوت معنی­داری از نظر آماری مشاهده نگردید (65/0=P ). بین نمرة NSS و سابقة وجود اختلال نورولوژی و روانپزشکی و مصرف خودسرانة داروهای روانپزشکی ارتباط معنی­دار وجود داشت (04/0=P )، اما بین نمرة NSS و سابقة وجود بیماریهای طبی و سابقة مصرف مواد مخدر و الکل ارتباط معنی­داری مشاهده نشد (81/0=P).

بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته­های این تحقیق نمی توان الگوی ثابتی از رابطه NSS و نوع جرم بیان داشت.بر خلاف    یافته های این پژوهش، در مطالعات گذشته، نمرات NSS در گروه جرم های خشن بالاتر گزارش شده است که ممکن است به دلیل عدم وجود حکم اعدام در کشورهای مورد مطالعة باشد، لذا انجام مطالعات جامع و گسترده تری در این زمینه توصیه می گردد.

واژگان کلیدی: نشانه­های خفیف عصبی، زندانیان مرد، جرم، اعتیاد.

 

 

 

[1]

مقدمه

بررسی های زیادی در مورد رابطهء جرم و جنایت و اختلال روانی و مغزی انجام شده است. این بررسی ها نشان دهندهء رابطه میان اختلال روانی، بروز جرم و بیشتر بودن  اختلالات عمده روانپزشکی نیازمند درمان و نیز شیوع اختلالات شخصیت در زندانیان نسبت به افراد غیر زندانی بوده اند (3-1).    ناهنجاری های کانونی در نوار مغزی (EEG) افراد پرخاشگر بخصوص در لب تمپورال چپ مغز گزارش شده‌است (4) و در اسکن1 مرتکبین به قتل کاهش متابولیسم قشر پرفرونتال دیده ‌شده‌ است که همگی بر ارتباط اختلال سیستم عصبی و ارتکاب جرم  دلالت دارد (5). نشانه‌های خفیف عصبی2 اختلالات حسی و حرکتی خفیفی هستند که نشاندهندة آسیب‌های خفیف مغز و بیانگر اختلالات جزیی در کارکرد مغز هستند، هر چند نشانگر ضایعه موضعی مغز نیستند. این نشانه‌ها در برخی از اختلالات روانپزشکی از جمله اسکیزوفرنی، بیماریهای دو قطبی و نیز کودکان با مشکلات رفتاری (سابقه رفتار خشن تکانشی) دیده ‌شده‌ است(6). نشانه های خفیف عصبی، راهنمای بالینی مفیدی از اختلال عملکرد ظریف مغزی در نظر گرفته می شود و از آن جهت که یافته‌هائی Objective هستند اهمیت به سزایی دارد(5-4). مطالعات پیشنهاد می کند که این اختلالات عصبی، بازتاب اختلال ژنتیکی یا ترومای حوالی زایمان است(9-7).

 نشانه های  خفیف عصبی در متخلفین و در بیماران مبتلا به انواع مختلف اختلالات روانپزشکی از جمله اسکیزوفرنی و سایر اختلالات روان پریشی، اختلالات خلقی، اختلالات مصرف مواد، اختلالات اضطرابی و اختلالات شخصیت ضد اجتماعی و مرزی گزارش شده است(17-10). علاوه بر این، شواهدی وجود دارد که نشانه های خفیف عصبی به طور خاص با تکانشگری، تجاوز و خشونت در بیماران روانپزشکی همراهی داشته است(20-18).

در زمینه بررسی نشانه های خفیف عصبی در زندانیان، مطالعات اندکی صورت گرفته است و در بررسی های صورت گرفته توسط محقق در بانک های اطلاعاتی مطالعه ای در شمال کشور صورت نگرفته بود و همچنین با توجه به تفاوت شرایط محیطی، اجتماعی و فرهنگی منطقه، لذا این مطالعه با هدف تعیین فراوانی نشانه‌های خفیف عصبی در مردان زندانی و همچنین بررسی همبستگی بین علایم خفیف عصبی و اختلالات روانی عمده در میان زندانیان شهر رودسر انجام پذیرفت.

 روش بررسی

این بررسی از نوع مقطعی-توصیفی بوده است. نمونه ها با استفاده از روش سرشماری از کلیهء مردان زندانی در زندان های شماره 1 و 2 رودسر در سال 1385 انتخاب شدند که در نهایت، از مجموع 183 مرد زندانی، 22 نفر نیز به دلیل عدم رضایت از مطالعه حذف گردیده و در نهایت 161 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. زندانیان براساس نوع جرم به 4 گروه تقسیم‌ شدند: 1- جرم‌های خشن (قتل عمد، ضرب و جرح عمدی، سرقت مسلحانه و تجاوز) 2- جرم‌های غیرخشن (سرقت غیر مسلحانه، جعل امضا، جیب بری، خرید و فروش اموال مسروقه و سکه های تقلبی)  3- اعتیاد (نگهداری، حمل، توزیع و مصرف مواد) 4- جرایم مالی (تصادفات و مهریه، زندانیانی که به دلیل عدم توان مالی نمی توانند محکومیت دیه و مهریه را بپردازند و همچنین صدور چک بی محل و کلاهبرداری). سپس درمورد هر زندانی پرسشنامه‌ای دموگرافیک تکمیل و معاینهء عصبی از نظر نمرة NSS انجام گردید. جهت معاینه نمونه های مورد پژوهش، پس از هماهنگی های لازم با ادارة کل دادگستری استان گیلان و ادارة کل زندانها و زندان رودسر و بهداری زندان؛ مکانی جهت معاینة زندانیان اختصاص داده شد. سپس محقق در طی روزهای هماهنگی شده به زندان رفته و پس از توضیح طرح به زندانیان و تاکید مبنی بر رازداری کامل مجریان طرح و همچنین بیان این نکته که نتایج ناشی از مطالعه در محکومیت فرد به هیچ عنوان تاثیر نداشته و بیان عدم ذکر نام و انتشار نتایج فردی مطالعه و اخذ رضایت آگاهانه از نمونه ها، با همکاری پزشک زندان اطلاعات دموگرافیک و محکومیت قضایی از طریق مصاحبه و پرکردن پرسشنامه از بخش آموزش و تحقیقات ادارة کل زندانها و مطابقت با پروندة زندانی و مرکز اطلاعات زندان تکمیل می گردید. بررسیNSS، به وسیله مقیاس ارزیابی عصبی بوچانان[2] و هاینریشز[3]  )21( و توسط یک دستیار روان پزشکی که آموزش های لازم را بری انجام معاینهء نشانه های خفیف عصبی دیده بود، انجام می شد. از این معیار در مطالعه مشابه در داخل کشور با روایی و پایایی مورد قبول استفاده گردیده شده است (22). این مقیاس دارای 26 آیتم می باشد که برای هر کدام نمره ای از صفر (منفی) تا 2 (واضحا مختل) در نظر گرفته می شود. از جمع این نمره ها، نمره کل NSS به دست می آید. این مقیاس بخش های زیر را می سنجد: (1) هماهنگی حرکتی شامل راه رفتن تاندم[4]، حرکات متناوب سریع[5]، مقابلهء     انگشت ها با انگشت شست[6]و انگشت به بینی[7] (2). تمامیت حسی[8]  )شامل تمامیت شنوایی-بینایی[9]، استروگنوز[10]، گرافستزی[11]و شناسایی راست و چپ[12] ) و توالی اعمال حرکتی پیچیده [13](شامل آزمون مشت-حلقه[14]، آزمون مشت-لبه-کف[15]، آزمون ازرتسکی[16] و آزمون نواختن ریتم[17] (3) حرکات چشم (شامل تقارب[18] ، هم حرکتی [19] و ناپایداری نگاه[20] (4) بازتاب های فرونتال (شامل چنگ زدن[21] ، غنچه کردن لب [22]  و مکیدن [23]. (5) غلبه نیمکره های مغزی (برتری دست، پا ،چشم و (6) سایر نشانه های خفیف عصبی (رومبرگ[24] ، حرکات اضافی[25] ، لرزش، حافظه، حرکات آینه ای[26] و بازتاب گلابلا[27]). سپس نمرات NSS بر اساس چک لیست تکمیل شد. از این معیار در مطالعات صورت گرفته توسط محقّقان در داخل کشور نیز استفاده گردیده شده است(22). در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و تست های آماری ANOVA ، MCT 27 ،Tukey Test و Chi Square  مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها

از مجموع نمونه های مورد بررسی، 60٪ متاهل بودند و حدود 70٪ از زندانیان سطح تحصیلات زیر دیپلم داشتند. شغل حدود 47% از زندانیان کشاورز و کارگر ساده بودند(جدول شماره 1).

 

جدول (1): فراوانی زندانیان رودسر از نظر وضعیت شغلی

شغل

تعداد

درصد

کشاورز

29

18

کارگر ساده

47

2/29

کارگر ماهر

36

4/22

کاسب

38

6/23

کارمند

2

2/1

محصل

2

2/1

بیکار

7

3/4

مجموع

161

100

 

بیشترین فراوانی زندانیان مربوط به گروه اعتیاد 8/29% و گروه غیر خشن 8/24% بوده و کمترین فراوانی مربوط به گروه  مرتکب جرایم مالی (زیر گروه چک و کلاهبرداری 13%) است (شکل شماره 1).

 

شکل 1-  درصد فراوانی زندانیان رودسر به صورت نمودار دایره­ای از نظر نوع جرم در تابستان سال 1385

 

 

 

خانواده حدود 28٪ از زندانیان روستایی و مستاجر بودند. کمترین میانگین سنی به میزان 5/28 سال مربوط به جرم های خشن و بیشترین میانگین سنی به میزان 5/40 سال مربوط به گروه جرایم مالی (چک و کلاهبرداری) بود (جدول شماره 2). یافته ها نشان داد که تفاوت آماری معنی داری از لحاظ میانگین سنی بین گروه های مورد بررسی وجود داشت به طوری که سن گروه مرتکب جرایم مالی به شکل معناداری بالاتر از سایر زیر گروه ها است و کمترین سن مربوط به گروه جرم های خشن بود (03/0=P).

 جدول (2): مقایسه میانگین سنی زیرگروه های جرمی و کل زندانیان رودسر بر حسب سال

 

زیر گروه های جرمی

تعداد

حداقل سن

حداکثر سن

میانگین سنی

انحراف معیار

زیر گروه 1 (جرم‌های خشن)

28

20

64

54/28

36/8

زیرگروه 2 (جرم‌های غیرخشن)

40

18

40

95/28

95/14

زیرگروه3 (اعتیاد و موادمخدر)

48

24

67

79/37

70/8

زیرگروه 4 (دیه تصادفات و مهریه)

24

18

41

62/30

23/6

زیرگروه 5 (چک و کلاهبرداری)

21

27

63

52/40

85/8

کل زندانیان

161

18

67

27/33

83/8

P-Value= 03/0

 

 

از نظر سابقة بیماری ها 4/94% زندانیان سابقه­ای از بیماری عمدة طبی و 4/99% سابقه­ای از بیماری نورولوژیک و 5/92% سابقه­ای از اختلالات روان پزشکی ذکر نکرده­اند و 3/9% از زندانیان مصرف خودسرانة داروهای روان پزشکی و 83% سابقة مصرف مواد مخدر و الکل را گزارش نموده­اند. 

از نظر نمره NSS، 56% از زندانیان نمرة NSS صفر داشته اند. بیشترین میزان میانگین NSS در زیرگروه 3 (اعتیاد) و کمترین میزان میانگین NSS در زیرگروه  4(جرایم مالی:چک و کلاه برداری) وجود داشت  (02/0=P ) (جدول شماره 3).

 

 

 

جدول (3): مقایسه میانگین نمرات NSS در زیرگروه‌های زندانیان

زیر گروه های جرمی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

زیر گروه 1 (جرم‌های خشن)

28

64/0

56/1

زیرگروه 2 (جرم‌های غیرخشن)

40

5/1

2

زیرگروه3 (اعتیاد و موادمخدر)

48

73/3

54/2

زیرگروه 4 (دیه تصادفات و مهریه)

زیرگروه 5 (چک و کلاهبرداری)

24

21

63/0

52/0

92/0

92/0

 

 

 

P-Value= 02/0

 

 

از نظر آماری بین فراوانی وجود بیماریهای طبی، بیماریهای نورولوژیک، اختلالات روان پزشکی، فراوانی مصرف خودسرانة داروهای روان پزشکی و سابقة مصرف مواد مخدر و الکل در زیر گروه‌های مختلف جرمی تفاوت معناداری وجود نداشت            (05/0

)؛ اما بین نمرات NSS در زیر گروه های مختلف جرمی تفاوت معنی داری وجود داشت  (04/0=P ) (جدول شماره 4).

 

 

جدول (4):  مقایسه فراوانی نمرات NSS در زیر گروههای مختلف جرمی با روش آزمون مقایسه چندگانه

چک وکلاهبرداری

دیه تصادفات و مهریه

اعتیاد

غیر خشن

خشن

زیر کروه های جرمی

1

1

001/0>

36/0

-

خشن

32/0

39/0

001/0>

-

36/0

غیر خشن

001/0>

001/0>

-

001/0>

001/0>

اعتیاد

1

-

001/0>

39/0

1

دیه تصادفات و مهریه

-

1

001/0>

32/0

1

چک وکلاهبرداری

P-Value= 04/0

 

 

همچنین یافته های مطالعه نشان داد که بین نمره NSS و وجود سابقة اختلال نورولوژی ارتباط وجود دارد (01/0=P ). به علاوه بین نمره NSS و سابقة اختلال روان پزشکی (0001/0>P ) و همچنین بین نمره NSS و مصرف خودسرانه داروهای روان پزشکی  (006/0=P )نیز ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. اما بین نمره NSS و سابقة مصرف مواد مخدر و الکل و تعداد محکومیت های قبلی ارتباط معنی داری وجود نداشت  (6/0=P)

بحث و نتیجه گیری

یافته های مطالعه حاضر نشان داد که بیشترین گروه زندانیان را گروه معتادین و جرم های غیرخشن تشکیل می­دادند که سابقة تعداد محکومیت های قبلی نیز در این دو گروه بیشتر از سایر گروهها است که این نشان دهندة زمینة بالای بروز این جرمها در جامعه است. بعلاوه، نمرات NSS این دو گروه نسبت به سایر گروهها به صورت معنی داری بیشتر بود، هرچند که در مطالعات گذشته، نمرات NSS در زندانیان با جرم های خشن بالاتر گزارش شده است. برای نمونه در مطالعهء صورت گرفته توسط بلک1 و همکاران(23)، 64% از قاتلانی که توسط وکیل هایشان برای تخفیف در مجازات ارجاع شده بودند، نشانه هایی از اختلال عملکرد فرونتال را به صورت نرم نشانه ها نشان دادند. لویز2 و همکاران نیز خصوصیات 14 نوجوان 17-15 ساله محکوم به مرگ را مطالعه کردند و دریافتند که 64% افراد مورد بررسی، دچار اختلال عصب-روان شناختی شدید بودند (٢4). در مطالعهء صورت گرفته توسط نوروزیان و همکاران نیز نمره کل NSS در گروه زندانی بیشتر از گروه غیر زندانی بود. زیر گروههای غیر خشن، اعتیاد و مالی بیشترین، و زیر گروه خشن کمترین تفاوت را با گروه غیر زندانی داشتند (22).

همچنین در مطالعهءیودال3 و همکاران (٢5) میزان اختلال عصب-روان شناختی بر روی قاتلان و مجرمین خشن، بالا گزارش شده بود. این عدم همخوانی شاید به دلیل عدم وجود حکم اعدام در کشورهای مورد مطالعة  یا شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و اقتصادی متفاوت جامعه مورد بررسی ما بوده است که می تواند فاکتوری برای جهت دهی به نوع ارتکاب جرم در کشور ما باشد، لذا انجام مطالعات جامع و گسترده تری در زمینة اعتیاد به مواد مخدر در زندانیان و در جامعه و ارتباط آن با نمرات NSS توصیه می شود.

میانگین سن زندانیان مورد مطالعه در این پژوهش 27/33 سال است که نشان دهندة حضور بافت سنی جوان در زندان رودسر است. از نظر آماری تفاوت معنی داری بین سابقة وجود بیماری های طبی، نورولوژیک، اختلالات روان پزشکی و سابقة مصرف مواد مخدر و الکل در زیرگروههای مختلف جرمی مشاهده نشد. به دلیل اینکه اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش تنها از طریق اظهار نظر زندانیان کسب می­شد، چنانچه سیستم اطلاعات بهداشتی درمانی افراد جامعه به صورت نظام مند بود، امکان داشت به یافته های دقیق و بیشتری دست پیدا کرد؛ زیرا رجوع به اظهارات شخصی زندانیان به تنهایی می تواند نتایج مطالعه را مخدوش نماید. لذا پژوهشهای کامل و گسترده تری در زمینة وجود بیماری های طبی، نورولوژیک و اختلالات روانپزشکی و نیز وجود سابقة این بیماریها در زندانیان پیشنهاد می گردد.

همچنین یافته های مطالعهء حاضر، حاکی از ارتباط معنی داری بین نمرة NSS و سابقة وجود اختلال نورولوژی و روان پزشکی و مصرف خودسرانة داروهای روانپزشکی بود؛ اما بین نمرة  NSS و وجود سابقة بیماری طبی و سابقة مصرف مواد مخدر و الکل ارتباط معنی داری مشاهده نشد، این امر می تواند به دلیل مصرف تفننی مواد مخدر و الکل باشد که لزوما به معنی اعتیاد نیست.  از محدودیت های این مطالعه می توان به دریافت اطلاعات از خود زندانیان جهت بررسی از نظر سابقة بیماری های طبی، نورولوژی و روان پزشکی اشاره نمود که در صورت نظام مند بودن سیستم اطلاعات بهداشتی درمانی افراد در جامعه می توانست به یافته های دقیق و بیشتری در این مورد دست یافت، زیرا رجوع به اظهارات شخصی زندانیان به تنهایی می تواند نتایج را مخدوش نماید. به علاوه به دلیل کمبود امکانات پرسنلی و تجهیزات، امکان بررسی کامل وضعیت طبی، نورولوژی و روان پزشکی زندانیان نیز وجود نداشت.

با توجه به یافته های این پژوهش این سؤال مطرح می شود که آیا بالا بودن نمرة NSS می تواند به عنوان یک ریسک فاکتوری برای گرایش به اعتیاد و جرائم مربوط و نیز جرائم غیر خشن باشد و آیا با شناسایی افراد با نمرة NSS بالا می توان اقداماتی را  جهت پیشگیری از وقوع جرم انجام داد؟ که در این صورت، نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه می باشد.

تشکر و قدردانی

با تشکر از جناب آقای مهندس پیمان آق تومان و جناب آقای جان احمد آقایی معاونت محترم دادگستری استان گیلان و جناب آقای مرتضی اسماعیلی درجانی که انجام این پایان نامه بدون مساعدت و دلسوزیهای ایشان میسر نمی شد. به علاوه از جناب آقای حاجتی و جناب آقای دکتر جاوید و همکاران محترم ایشان در ادارة کل زندانهای استان گیلان و زندانهای رودسر نیز تشکر می شود. این پژوهش با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است.

 

 


 

References


 1. Hodgins S. The prevalence of major mental disorders among Homicide offenders. Int j of law psychiatry. 1992; 15:89-99.
 2. Lindguist P. Criminal homicide in northern Sweden 1970-1981: Alcohol intoxication, alcohol abuse and mental disease. Int j of law psychiatry. 1986; 8:19-37.
 3.  Bahrenian AH, Maghsudloo S, Ghadoosi A. Prevalence and severity of the offenses in patients with mental disorders. Pejouhesh. 2002; 26(3) :163-170. [Persian]
 4. Bombin I, Arango C, Buchanan RW. Significance and meaning of neurological signs in schizophrenia: two decades later. Schizophr Bull. 2005; 31(4):962-77.
 5. Dazzan P, Morgan KD, Orr KG, Hutchinson G, Chitnis X, Suckling J, et al. The structural brain correlates of neurological soft signs in AESOP first-episode psychoses study. Brain 2004; 127(1):143-53.
 6. Bahrami H. Mental Disorders in Male Prisoners as Compared to Normal Population. IJPCP. 1999; 5 (1) :37-45. [Persian]
 7. Smith RC, Hussain MI, Chowdhury SA, Stearns A. Stability of neurological soft signs in chronically hospitalized schizophrenic patients. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 1999; 11(1):91-6.
 8. Schubert EW, McNeil TF. Prospective study of neurological abnormalities in offspring of women with psychosis: birth to adulthood. Am J Psychiatry. 2004; 161(6):1030-7.
 9. Cantor-Graae E, Ismail B, McNeil TF. Are neurological abnormalities in schizophrenic patients and their siblings the result of perinatal trauma? Acta Psychiatr Scand. 2000; 101(2):142-7.
 10. Lindberg N, Tani P, Stenberg JH, Appelberg B, Porkka-Heiskanen T, Virkkunen M. Neurological soft signs in homicidal men with antisocial personality disorder. Eur Psychiatry. 2004; 19(7):433-7.
 11. Keshavan MS, Sanders RD, Sweeney JA, Diwadkar VA, Goldstein G, Pettegrew JW, et al. Diagnostic specificity and neuroanatomical validity of neurological abnormalities in first-episode psychoses. Am J Psychiatry. 2003; 160(7):1298-304.
 12. Negash A, Kebede D, Alem A, Melaku Z, Deyessa N, Shibire T, et al. Neurological soft signs in bipolar I disorder patients. J Affect Disord. 2004; 80(2-3):221-30.
 13. Nasrallah HA, Tippin J, McCalley-Whitters M. Neurological soft signs in manic patients. A comparison with Schizophrenic and control groups. J Affect Disord. 1983; 5(1):45-50.
 14. Woods BT, Kinney DK, Yurgelun-Todd D. Neurologic abnormalities in schizophrenic patients and their families. I. Comparison of schizophrenic, bipolar, and substance abuse patients and normal controls. Arch Gen Psychiatry. 1986; 43(7):657-63.
 15. Keenan E, O'Donnell C, Sinanan K, O'Callaghan E. Severity of alcohol dependence and its relationship to neurological soft signs, neuropsychological impairment and family history. Acta Psychiatr Scand. 1997; 95(4):272-6.
 16. Gurvits TV, Gilbertson MW, Lasko NB, Tarhan AS, Simeon D, Macklin ML, et al. Neurologic soft signs in chronic posttraumatic stress disorder. Arch Gen Psychiatry. 2000; 57(2):181-6.
 17. Douyon R, Guzman P, Romain G, Ireland SJ, Mendoza L, Lopez-Blanco M, et al. Subtle neurological deficits and psychopathological findings in substance-abusing homeless and non-homeless veterans. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 1998; 10(2):210-5.
 18. Assadi SM, Noroozian M, Pakravannejad M, Yahyazadeh O, Aghayan S, Shariat SV, et al. Psychiatric morbidity among sentenced prisoners: prevalence study in Iran. Br J Psychiatry. 2006; 188:159-64.
 19. Volavka J. The neurobiology of violence: an update. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 1999; 11(3):307-14.
 20. Krakowski MI, Convit A, Jaeger J, Lin S, Volavka J. Inpatient violence: trait and state. J Psychiatr Res. 1989; 23(1):57-64.
 21. Buchanan RW, Heinrichs DW. The Neurological Evaluation Scale (NES): A structured instrument for the assessment of neurological signs in schizophrenia. Psychiatry Res. 1989; 27(3):335-50.
 22. Noroozian M, Shariat V, Assadi M, Yahyazadeh O, Pakravan M, Aghayan S. Neurological Soft Signs in Male Prison Inmates. IJPCP. 2006; 11 (4) :426-434. [Persian]
 23. Blake PY, Pincus JH, Buckner C. Neurologic abnormalities in murderers. Neurology. 1995; 45(9):1641-7.
 24. Lewis DO, Pincus JH, Bard B, Richardson E, Prichep LS, Feldman M, et al. Neuropsychiatric, psychoeducational, and family characteristics of 14 juveniles condemned to death in the United States. Am J Psychiatry. 1988; 145(5):584-9.
 25. Yeudal L, Fedora O, Fromm-Auch D. A neuropsychological theory of persistent criminality: Implications for assessment and treatment. Advances in Forensic Psychology and Psychiatry. 1987; 2: 114-141.

 

 

 

 [1]. گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2. روانپزشک، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

3. دستیار روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران *(نویسنده مسؤول)        Email: ftabassomi@yahoo.com      

4.  گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

1. Positron Emission Tomography

2. Neurological Soft NSS Signs

 

[2]. Buchanan           

[3]. Heinrichs

[4]. Tandem Walk

[5]. Rapid Alternating Movements

[6]. Finger-thumb Opposition  

[7]. Finger to Nose 

[8]. Sensory Integration

[9]. Audio-visual Integration

[10]. Steregnosis

[11]. Graphesthesia

[12]. Right/left Confusion

[13]. Sequencing of Complex Motor Act

[14]. First-ring Test

[15]. Fist-edge-palm Test

[16]. Ozeretski Test

[17]. Rhythm Tapping Test

[18]. Convergence

[19]. Synkinesia

[20]. Gaze Impersistence

[21]. Grasp Reflex

[22]. Snout Reflex 

[23]. Sucking Reflex

[24]. Romberg

[25]. Adventitious Overflow

[26]. Mirror Movement

[27]. Glabellar Tap Reflex

        27.Multiple Comparisons Test                                                                                   

2. Lewis

3. Yeudal