مقایسه ویژگیهای شخصیت و شادکامی در بین زنان بارور و نابارور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

چکیده

زمینه و هدف : این پژوهش، با هدف مقایسه ی پنج عامل شخصیت و شادکامی در بین زنان بارور و نابارور شهرستان ساری در فروردین 91 می باشد.
روش بررسی : این پژوهش مطالعه ای مورد شاهدی  است که به صورت نمونه گیری تصادفی با جامعه آماری 120 نفر و حجم نمونه 92 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان از بین زنان بارور مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهید ادیبی و زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری حضرت مریم در فروردین 91 انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه نئو و پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود و در نرم افزار Spss نسخه 16 توسط آزمون t مستقل مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: در بارورین و نابارورین، متغیرهای روان رنجور خویی (001/0=p)، برون گرایی (004/0=p) در سطح  05/0>p  تفاوت معنی دار وجود دارد، گشودگی (130/0= p)، توافقی بودن (715/0=p) و وجدانی بودن (413/0=p) در سطح  05/0 <p  تفاوت معنی دار وجود ندارد. اما شادکامی (041/0= p) در سطح  05/0>p  تفاوت معنی دار وجود دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: همان طور که نتایج نشان داد، روان رنجوری در زنان نابارور بیشتر از زنان بارور گزارش شد و  بارورها  برون گرایی  بیشتری نسبت به زنان  نابارور به دست آوردند. در میزان گشودگی، توافقی بودن و وجدانی بودن در دو گروه تفاوتی مشاهده نشد. در شادکامی نیز ناباروها میزان  شادکامی کمتری نسبت به بارورها به دست آوردند.  زنان به عنوان محور اساسی سلامت خانواده و جامعه محسوب می شوند از آنجا که سلامت روان بر جسم آدمی تاثیر گذار است، شادکامی زنان عنصری اساسی برای دستیابی به شادکامی جامعه است بنابر این حل مشکلات  شخصیتی در زنان نابارور از طریق روان درمانی  و خانواده درمانی ضروریست. زیرا در طی مداخله درمانی، افراد یاد می گیرند که چگونه با بحران ایجاد شده مقابله نموده و اضطراب و افسردگی خود را کاهش داده تا بتوانند شاد زیستن را آموخته و تجربه کنند.

کلیدواژه‌ها