مقایسه¬ی برخی متغیرهای زمینه¬ای در زنان با حاملگی ناخواسته و برنامه¬ریزی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

چکیده

زمینه و هدف: در حالی که حاملگی برنامه‌ریزی شده واقعه‌ای خوشایند برای خانواده است، حاملگی ناخواسته آثار نامطلوبی بر مادر، نوزاد و نهایتاً کل خانواده بر جای می‌گذارد. این مطالعه با هدف مقایسه‌ی برخی متغیرهای زمینه‌ای در زنان با حاملگی ناخواسته و برنامه‌ریزی شده انجام گرفته است. روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی مقطعی است که بر روی 100 نفر از زنان باردار و همسردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر نجف‌آباد در سال 1391 انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرونده موجود در مراکز بهداشتی درمانی و پرسشنامه محقق‌ساخته بود. پرسشنامه از طریق مصاحبه با خانم باردار در خرداد‌ماه تکمیل گردید. داده‌ها با روش‌های آمار توصیفی – تحلیلی توسط نرم افزار 16spss  تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: در این مطالعه، 35% بارداری‌ها ناخواسته و 65%  با برنامه‌ریزی بود. از میان متغیرهای زمینه‌ای نظیر شغل همسر، تعداد فرزندان دلخواه، میانگین تعداد فرزند پسر، جنسیت فرزند و روش پیشگیری مورد استفاده، بین دو گروه خواسته و ناخواسته از لحاظ آماری اختلاف معناداری در سطح 0.05 p< مشاهده شد. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به این که درصد قابل توجهی از حاملگی‌های ناخواسته به دنبال استفاده از روش طبیعی یا منقطع  بوده است؛ مشاوره و آموزش بیشتر در خصوص استفاده صحیح از روش‌های پیشگیری و آگاه نمودن افراد از روش پیشگیری از حاملگی اورژانسی در راستای ارتقای کیفی خدمات تنظیم خانواده ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها