بررسی نیازهای آموزشی در کلاس‌های مشاوره قبل از ازدواج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

چکیده

زمینه و هدف : آموزش‌های قبل ازدواج پایه و اساس پیشرفت رابطه زوج‌هااست. این پژوهش به منظور تعیین نیازهای آموزشی قبل از ازدواج از دیدگاه زوجین مراجعه‌کننده به مرکز بهداشتی – درمانی شماره 7 شهرستان نیشابور انجام شده است.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی و مقطعی می‌باشد که بر روی 369 مرد و 371 زن داوطلب ازدواج مراجعه‌کننده به مرکز بهداشتی درمانی شماره 7 شهرستان نیشابور (1387) که اولین ازدوا‌ج‌شان بود و سواد خواندن و نوشتن داشتند، انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه پژوهشگر ساخته بود که پس از تعیین روایی و پایایی آن مورد استفاده قرار گرفت و شامل دو فرم بود. فرم شماره ١ شامل 5 سؤال مربوط به اطلاعات دموگرافیک واحدهای پژوهش و 2 سؤال مربوط به نظرات نمونه ها در مورد نحوه برگزاری کلاس‌ها بود و فرم شماره ٢ شامل ٤٧ سؤال در ٧ زمینه  باروری، تنظیم خانواده،  بیماری‌های مادرزادی، پیشگیری از سرطان‌های شایع زنان و مردان، روابط جنسی، روابط با همسر و خانواده، قوانین اسلامی و حقوقی بود و ٢ سؤال باز در انتهای فرم جهت بررسی سایر نظرات زوجین مطرح گردیده بود. جهت بررسی نتایج از آمار توصیفی و آزمون کولموگروف اسمیرنوف، تی تست و هم چنین من ویتنی استفاده گردید.
یافته‌ها: یافته‌ها بیانگر آن است که نیاز به آموزش در هر دو گروه در همه زمینه‌ها بالاتر از حد متوسط بوده که نشانگر احساس نیاز هر دو گروه نسبت به تمامی زمینه‌های آموزشی است. هم چنین نتایج بیانگر این مطلب است که بیشترین نیاز آموزشی در هر دو گروه به زمینه شناخت قوانین اسلامی و حقوقی ابراز شده است (در گروه خانم‌ها 874/0 ± 79/3 و در گروه آقایان 891/0 ± 75/3).
نتیجه گیری : با عنایت به نتایج حاصل از این پژوهش، نیاز فراوانی به اقدامات مؤثرتر و گسترده‌تر در جهت آموزش هر چه بهتر در مراکز مشاوره قبل از ازدواج احساس می‌گردد همچنین نتایج نشان می‌دهد که زوجین مایل هستند آموزش‌ها در زمینه قوانین اسلامی و حقوقی پررنگ‌تر شود.

کلیدواژه‌ها