سبک رهبری خدمتگزار بر عملکرد پرستاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

چکیده

زمینه و هدف: وجود سبک رهبری مناسب به عملکرد صحیح پرستاران که بیشترین نیروی تخصصی در بیمارستان‌ها را تشکیل‌می‌دهند، کمک نموده و بهبود عملکرد ارتقاء کیفیت و اعتبار مراقبت منجر می‌شود و آنان را نسبت به عملکرد خود پاسخگو می‌نماید. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر سبک رهبری خدمتگزار بر عملکرد پرستاران انجام شده‌است.
 روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه پژوهش شامل پرستاران بیمارستان‌های شهید رجایی تنکابن، امام سجاد و احمدنژاد رامسر بود که مشخصات واحدهای مورد پژوهش را داشته و به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. در این مطالعه ابتدا سبک رهبری سرپرستاران از حیث میزان انطباق با شاخص‌های رهبری خدمتگزار بررسی و سپس تأثیر آن بر عملکرد پرستاران مشخص شد. به این ترتیب پس از توزیع پرسش‌نامه جهت تعیین رهبران خدمتگزار نمونه‌ای به حجم 10 نفر برای هر دو گروه دارای سبک رهبری خدمتگزار و غیر خدمتگزار به دست آمد. 150 پرستار (75 مورد و 75 شاهد) به شیوه همگن سازی به پرسش‌نامه ها پاسخ دادند. ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، میزان متغیرهای دموگرافیک مشخص و برای تعیین عملکرد پرستاران نیز از ارزشیابی سالیانه استفاده گردید. سپس جهت مقایسه امتیاز عملکرد دو گروه مورد و شاهد، آزمون آنالیز واریانس به کار گرفته‌شد. نرم‌افزار مورد استفاده spss نسخه 16 بود.
 یافته ها: تحلیل یافته‌ها با استفاده از آزمون t مستقل بیانگر آن است که میانگین امتیاز ارزشیابی عملکرد سالیانه پرستاران در دو گروه شاهد و کنترل تفاوت معنی‌دار دارد (05/0>p ). نتایج آماری بین جنس (31/0=p )، وضعیت تأهل (17/0=p )، مدرک تحصیلی (44/0=p ) با میانگین امتیاز ارزشیابی عملکرد سالیانه پرستاران با استفاده از آزمون تی مستقل معنی دار نبود. همچنین آزمون آنالیز واریانس نشان‌داد بین امتیاز ارزشیابی عملکرد سالیانه پرستاران در گروه های چهارگانه سنی (11/0=p ) و گروه های چهارگانه سنوات خدمت (59/0=p ) تفاوت معنی داری دیده نمی شود. همچنین یافته های این مطالعه با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس نشان‌داد که سبک رهبری خدمتگزار تأثیر چشمگیری بر عملکرد پرستاران دارد (01/0=p ). این نتایج در مورد هر یک از مؤلفه‌های عملکرد نیز صادق بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت کاربرد سبک رهبری خدمتگزار در بیمارستان‌ها، سرپرستارانی می‌توانند در کار خود موفق باشند که در اداره بخش مربوطه، به طور خاص از این سبک استفاده نمایند و این امر از طریق آموزش آنان به اثر بخش‌ترین روش‌ها امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها